ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 30/4/2562 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 25/2/2551 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกาวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551  
  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 9/11/2544 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544