ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติจราจรทางบก
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติจราจรทางบก
  พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2565 7/5/2565 พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2565 พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2565 พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2565
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2562 22/5/2562 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2562
  พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 16/8/2559 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559