ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
  ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 29/12/2559 ข้อบังคับกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2559 ข้อบังคับกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2559 ข้อบังคับกรมเจ้าท่า
ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2559
  คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 965/2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจ “เจ้าท่า” ตามมาตรา 45/1 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 7/12/2559 คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 965/2559
เรื่อง มอบหมายอำนาจ “เจ้าท่า” ตามมาตรา 45/1 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 965/2559
เรื่อง มอบหมายอำนาจ “เจ้าท่า” ตามมาตรา 45/1 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 965/2559
เรื่อง มอบหมายอำนาจ “เจ้าท่า” ตามมาตรา 45/1 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
  พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย 1/1/2459 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย