ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติสาธารณสุข
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติสาธารณสุข
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 22/6/2560 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 มีนาคม 2550 27/3/2550 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 มีนาคม 2550 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 มีนาคม 2550  
  พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มีนาคม 2535 29/3/2535 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มีนาคม 2535 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มีนาคม 2535