ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติเงินทดแทน
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติเงินทดแทน
  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10/10/2561 พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง) 16/8/2561 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 สิงหาคม 2561
(ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 สิงหาคม 2561
(ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 สิงหาคม 2561
(ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง)
  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 30/6/2537 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537