ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 27/8/2558 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ตุลาคม 2550 16/10/2550 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ตุลาคม 2550 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ตุลาคม 2550 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ตุลาคม 2550
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 พฤษภาคม 2543 15/5/2543 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 พฤษภาคม 2543 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 พฤษภาคม 2543 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 พฤษภาคม 2543