ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118/1 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2566 30/11/2566 ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118/1 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118/1 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118/1 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2566
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มีนาคม 2566 19/3/2566 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มีนาคม 2566 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มีนาคม 2566 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มีนาคม 2566
  คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 5/4/2562 คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
												คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
												คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562