ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
  พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 มิถุนายน 2546 6/6/2546 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 มิถุนายน 2546 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 มิถุนายน 2546  
  พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 เมษายน 2535 2/4/2535 พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 เมษายน 2535 พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 เมษายน 2535  
  พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2520 20/7/2520 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2520 พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กรกฎาคม 2520