ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

พรบ.สิ่งแวดล้อม

พรบ.โรงงาน

พรบ.วัตถุอันตราย

พรบ.การนิคม

พรบ.สาธารณสุข

พรบ.จราจรทางบก

พรบ.น้ำบาดาล

พรบ.พัฒนาที่ดิน

พรบ.การอนุรักษ์พลังงาน

พรบ.เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

พรบ.เกี่ยวกับ SHE

พรบ.แรงงาน

พรบ.เงินทดแทน

พรบ.คุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่

พรบ.ควบคุมอาคาร

พรบ.ยุทธภัณฑ์

พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

พรบ.รักษาความปลอดภัย

พรบ.การประมง

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย

พรบ.อื่นๆ
       
หมวดพระราชบัญญัติเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดพระราชบัญญัติเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 22/6/2560 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 ตุลาคม 2550 18/10/2550 พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 ตุลาคม 2550 พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 ตุลาคม 2550  
  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 ตุลาคม 2550 17/10/2550 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 ตุลาคม 2550 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 ตุลาคม 2550