ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
       
หมวดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
หมวดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2566 3/7/2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2566
2 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็ก ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2566 3/7/2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็ก ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็ก ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็ก ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2566
3 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2566 3/7/2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2566
4 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2566 30/6/2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2566
5 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2566 30/6/2566 กฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2566 กฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2566 กฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2566
6 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มิถุนายน 2566 20/6/2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มิถุนายน 2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มิถุนายน 2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มิถุนายน 2566
7 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ทนแรงดึงสูงที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มิถุนายน 2566 20/6/2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ทนแรงดึงสูงที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มิถุนายน 2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ทนแรงดึงสูงที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มิถุนายน 2566 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ทนแรงดึงสูงที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 มิถุนายน 2566
8 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2566 16/6/2566 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2566
9 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2566 16/6/2566 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2566 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2566
10 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กันยายน 2565 (ยกเลิกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562) 16/9/2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กันยายน 2565
(ยกเลิกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กันยายน 2565
(ยกเลิกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กันยายน 2565
(ยกเลิกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กำหนด เพื่อประโยชน์ในการส่งออก พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562)
11 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กันยายน 2565 16/9/2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กันยายน 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กันยายน 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งหมด พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กันยายน 2565
12 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2565 8/8/2565 กฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2565 กฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2565 กฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องฟอกอากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2565
13 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2565 6/7/2565 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2565 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2565 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2565
14 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 มิถุนายน 2565 24/6/2565 กฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 มิถุนายน 2565 กฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 มิถุนายน 2565 กฎกระทรวง
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เสียง วีดิทัศน์ บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 มิถุนายน 2565
15 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6537 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 5/5/2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6537 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6537 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6537 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565
16 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6535 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - วาล์วถังก๊าซ - ข้อกำหนดและการทดสอบเฉพาะแบบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 5/5/2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6535 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - วาล์วถังก๊าซ - ข้อกำหนดและการทดสอบเฉพาะแบบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6535 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - วาล์วถังก๊าซ - ข้อกำหนดและการทดสอบเฉพาะแบบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6535 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - วาล์วถังก๊าซ - ข้อกำหนดและการทดสอบเฉพาะแบบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565
17 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6532 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุก๊าซ - ระเบียบปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนชนิดก๊าซ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 5/5/2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6532 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุก๊าซ - ระเบียบปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนชนิดก๊าซ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6532 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุก๊าซ - ระเบียบปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนชนิดก๊าซ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6532 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะบรรจุก๊าซ - ระเบียบปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนชนิดก๊าซ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565
18 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6533 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - การจัดการที่ปลอดภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 5/5/2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6533 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - การจัดการที่ปลอดภัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6533 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - การจัดการที่ปลอดภัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6533 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - การจัดการที่ปลอดภัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565
19 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6548 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 9 การควบคุมควันไฟ : ระบบระบายควันไฟในโถงสูงและช่องเปิดขนาดใหญ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 5/5/2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6548 (พ.ศ. 2565)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 9 การควบคุมควันไฟ : ระบบระบายควันไฟในโถงสูงและช่องเปิดขนาดใหญ่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6548 (พ.ศ. 2565)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 9 การควบคุมควันไฟ : ระบบระบายควันไฟในโถงสูงและช่องเปิดขนาดใหญ่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6548 (พ.ศ. 2565)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 9 การควบคุมควันไฟ : ระบบระบายควันไฟในโถงสูงและช่องเปิดขนาดใหญ่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565
20 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6534 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ชุดถังก๊าซ - การออกแบบ การสร้าง การทดสอบและการตรวจสอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 5/5/2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6534 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ชุดถังก๊าซ - การออกแบบ การสร้าง การทดสอบและการตรวจสอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6534 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ชุดถังก๊าซ - การออกแบบ การสร้าง การทดสอบและการตรวจสอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6534 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ชุดถังก๊าซ - การออกแบบ การสร้าง การทดสอบและการตรวจสอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565
21 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6521 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษแข็ง - การหาค่าการซึมผ่านของอากาศ (ช่วงกลาง) ด้วยวิธีเบนดต์เซน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 5/5/2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6521 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษแข็ง - การหาค่าการซึมผ่านของอากาศ (ช่วงกลาง) ด้วยวิธีเบนดต์เซน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6521 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษแข็ง - การหาค่าการซึมผ่านของอากาศ (ช่วงกลาง) ด้วยวิธีเบนดต์เซน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6521 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษแข็ง - การหาค่าการซึมผ่านของอากาศ (ช่วงกลาง) ด้วยวิธีเบนดต์เซน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565
22 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6522 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษและกระดาษแข็ง - การหาความต้านแรงอัด - วิธีกดวงแหวน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 5/5/2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6522 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษและกระดาษแข็ง - การหาความต้านแรงอัด - วิธีกดวงแหวน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6522 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษและกระดาษแข็ง - การหาความต้านแรงอัด - วิธีกดวงแหวน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6522 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษและกระดาษแข็ง - การหาความต้านแรงอัด - วิธีกดวงแหวน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565
23 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6504 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังก๊าซโลหะไม่บรรจุซ้ำ - ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 5/5/2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6504 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังก๊าซโลหะไม่บรรจุซ้ำ - ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6504 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังก๊าซโลหะไม่บรรจุซ้ำ - ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6504 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังก๊าซโลหะไม่บรรจุซ้ำ - ข้อกำหนดและวิธีทดสอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565
24 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6505 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังบรรจุก๊าซเหล็กกล้าไร้ตะเข็บบรรจุซ้ำที่ปริมาตรบรรจุน้ำ 150 L ถึง 3,000 L - การออกแบบ การสร้างและการทดสอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 5/5/2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6505 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังบรรจุก๊าซเหล็กกล้าไร้ตะเข็บบรรจุซ้ำที่ปริมาตรบรรจุน้ำ 150 L ถึง 3,000 L - การออกแบบ การสร้างและการทดสอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6505 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังบรรจุก๊าซเหล็กกล้าไร้ตะเข็บบรรจุซ้ำที่ปริมาตรบรรจุน้ำ 150 L ถึง 3,000 L - การออกแบบ การสร้างและการทดสอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6505 (พ.ศ. 2564)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังบรรจุก๊าซเหล็กกล้าไร้ตะเข็บบรรจุซ้ำที่ปริมาตรบรรจุน้ำ 150 L ถึง 3,000 L - การออกแบบ การสร้างและการทดสอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 พฤษภาคม 2565
25 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติก สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 เมษายน 2565 8/4/2565 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติก สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 เมษายน 2565 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติก สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 เมษายน 2565 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติก สำหรับอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 เมษายน 2565
26 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร สำหรับเตาไมโครเวฟสำหรับการอุ่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 เมษายน 2565 8/4/2565 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร สำหรับเตาไมโครเวฟสำหรับการอุ่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 เมษายน 2565 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร สำหรับเตาไมโครเวฟสำหรับการอุ่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 เมษายน 2565 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร สำหรับเตาไมโครเวฟสำหรับการอุ่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2565
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 เมษายน 2565
27 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน – การกำหนดและการแปลผลสภาพปัญหาความเย็น เมื่อต้องสวมเสื้อผ้าที่มีฉนวนความร้อน เพื่อรักษาสมดุลความร้อน (IREQ) และผลกระทบของความเย็นต่อร่างกายเฉพาะที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 16/3/2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน – การกำหนดและการแปลผลสภาพปัญหาความเย็น เมื่อต้องสวมเสื้อผ้าที่มีฉนวนความร้อน เพื่อรักษาสมดุลความร้อน (IREQ) และผลกระทบของความเย็นต่อร่างกายเฉพาะที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน – การกำหนดและการแปลผลสภาพปัญหาความเย็น เมื่อต้องสวมเสื้อผ้าที่มีฉนวนความร้อน เพื่อรักษาสมดุลความร้อน (IREQ) และผลกระทบของความเย็นต่อร่างกายเฉพาะที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน – การกำหนดและการแปลผลสภาพปัญหาความเย็น เมื่อต้องสวมเสื้อผ้าที่มีฉนวนความร้อน เพื่อรักษาสมดุลความร้อน (IREQ) และผลกระทบของความเย็นต่อร่างกายเฉพาะที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565
28 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน - การคำนวณอัตราการเผาผลาญอาหาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 16/3/2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน - การคำนวณอัตราการเผาผลาญอาหาร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน - การคำนวณอัตราการเผาผลาญอาหาร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน - การคำนวณอัตราการเผาผลาญอาหาร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565
29 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ - การปฏิบัติงานด้วยแรงกาย เล่ม 1 การยก การวาง และการเคลื่อนย้าย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 16/3/2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ - การปฏิบัติงานด้วยแรงกาย เล่ม 1 การยก การวาง และการเคลื่อนย้าย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ - การปฏิบัติงานด้วยแรงกาย เล่ม 1 การยก การวาง และการเคลื่อนย้าย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ - การปฏิบัติงานด้วยแรงกาย เล่ม 1 การยก การวาง และการเคลื่อนย้าย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565
30 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน - การประมาณค่าฉนวนและความต้านการระเหยน้ำของเครื่องแต่งกาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 16/3/2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน - การประมาณค่าฉนวนและความต้านการระเหยน้ำของเครื่องแต่งกาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน - การประมาณค่าฉนวนและความต้านการระเหยน้ำของเครื่องแต่งกาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การยศาสตร์ของสภาพแวดล้อมเชิงความร้อน - การประมาณค่าฉนวนและความต้านการระเหยน้ำของเครื่องแต่งกาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565
31 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - สุขภาพจิตและความปลอดภัยในการทำงาน - แนวทางการจัดการความเสี่ยงทางจิตสังคม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 16/3/2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - สุขภาพจิตและความปลอดภัยในการทำงาน - แนวทางการจัดการความเสี่ยงทางจิตสังคม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - สุขภาพจิตและความปลอดภัยในการทำงาน - แนวทางการจัดการความเสี่ยงทางจิตสังคม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - สุขภาพจิตและความปลอดภัยในการทำงาน - แนวทางการจัดการความเสี่ยงทางจิตสังคม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มีนาคม 2565
32 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 กุมภาพันธ์ 2565 23/2/2565 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 กุมภาพันธ์ 2565
33 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความสามารถผู้ตรวจและผู้ประเมิน และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กุมภาพันธ์ 2565 18/2/2565 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความสามารถผู้ตรวจและผู้ประเมิน และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความสามารถผู้ตรวจและผู้ประเมิน และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง เกณฑ์การประเมินความสามารถผู้ตรวจและผู้ประเมิน และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 กุมภาพันธ์ 2565
34 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 9/1/2565 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ 
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ 
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติ 
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
35 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางสำหรับการรวมการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564 25/11/2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางสำหรับการรวมการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางสำหรับการรวมการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางสำหรับการรวมการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564
36 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางทั่วไปสำหรับการนำไปใช้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564 25/11/2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางทั่วไปสำหรับการนำไปใช้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางทั่วไปสำหรับการนำไปใช้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางทั่วไปสำหรับการนำไปใช้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564
37 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางสำหรับการรวมการหมุนเวียนวัสดุในการออกแบบและการพัฒนา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564 25/11/2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางสำหรับการรวมการหมุนเวียนวัสดุในการออกแบบและการพัฒนา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางสำหรับการรวมการหมุนเวียนวัสดุในการออกแบบและการพัฒนา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางสำหรับการรวมการหมุนเวียนวัสดุในการออกแบบและการพัฒนา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564
38 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบบริหารงานคุณภาพ - แนวทางการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564 25/11/2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบบริหารงานคุณภาพ - แนวทางการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบบริหารงานคุณภาพ - แนวทางการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบบริหารงานคุณภาพ - แนวทางการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2564
39 กฎกทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 กันยายน 2564 16/9/2564 กฎกทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 กันยายน 2564 กฎกทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 กันยายน 2564 กฎกทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 กันยายน 2564
40 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 กันยายน 2564 16/9/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 กันยายน 2564
												กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 กันยายน 2564
												กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 กันยายน 2564
41 กฎกระทรวง กำหนดให้ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 โวลต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564 31/8/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 โวลต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 โวลต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 โวลต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564
42 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564 31/8/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564
43 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564 31/8/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564
												กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564
												กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564
44 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564 31/8/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564
												กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564
												กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564
45 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564 31/8/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2564
46 กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 สิงหาคม 2564 27/8/2564 กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 สิงหาคม 2564 กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 สิงหาคม 2564 กฎกระทรวง ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 สิงหาคม 2564
47 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2564 6/8/2564 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2564 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2564 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2564
48 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2564 6/8/2564 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2564 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2564 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2564
49 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564 16/6/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564
50 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564 16/6/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564
51 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564 16/6/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564
52 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อนสำหรับงานท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564 16/6/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อนสำหรับงานท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อนสำหรับงานท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อนสำหรับงานท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 มิถุนายน 2564
53 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 พฤษภาคม 2564 28/5/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 พฤษภาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 พฤษภาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 พฤษภาคม 2564
54 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 25/5/2564 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564
55 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 25/5/2564 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564
56 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติชื่อความปลอดภัยของสังคม - การจัดการภาวะฉุกเฉิน - ข้อแนะนำสำหรับรหัสสีเพื่อการเตือนภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 25/5/2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติชื่อความปลอดภัยของสังคม - การจัดการภาวะฉุกเฉิน - ข้อแนะนำสำหรับรหัสสีเพื่อการเตือนภัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติชื่อความปลอดภัยของสังคม - การจัดการภาวะฉุกเฉิน - ข้อแนะนำสำหรับรหัสสีเพื่อการเตือนภัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติชื่อความปลอดภัยของสังคม - การจัดการภาวะฉุกเฉิน - ข้อแนะนำสำหรับรหัสสีเพื่อการเตือนภัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564
57 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการประเมินและการจัดการความเสี่ยง สำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานที่เย็น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 25/5/2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการประเมินและการจัดการความเสี่ยง สำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานที่เย็น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการประเมินและการจัดการความเสี่ยง สำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานที่เย็น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการประเมินและการจัดการความเสี่ยง สำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานที่เย็น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564
58 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ข้อกำหนดด้านการยศาสตร์สำหรับการทำงานในสำนักงานด้วยจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 25/5/2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ข้อกำหนดด้านการยศาสตร์สำหรับการทำงานในสำนักงานด้วยจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ข้อกำหนดด้านการยศาสตร์สำหรับการทำงานในสำนักงานด้วยจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ข้อกำหนดด้านการยศาสตร์สำหรับการทำงานในสำนักงานด้วยจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564
59 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดทำฐานข้อมูลการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 25/5/2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดทำฐานข้อมูลการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดทำฐานข้อมูลการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดทำฐานข้อมูลการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤษภาคม 2564
60 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2564 2/3/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2564
61 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2564 2/3/2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเสียง วีดิทัศน์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2564
62 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดงและการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มกราคม 2564 19/1/2564 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดงและการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มกราคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดงและการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มกราคม 2564 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดงและการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มกราคม 2564
63 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2563 25/9/2563 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2563 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2563 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2563
64 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2563 25/9/2563 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2563 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2563 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2563
65 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดงและการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กรกฎาคม 2563 25/7/2563 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดงและการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดงและการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดงและการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กรกฎาคม 2563
66 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กรกฎาคม 2563 25/7/2563 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กรกฎาคม 2563
67 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 15 กรกฎาคม 2563 15/7/2563 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจานุเบกษา 15 กรกฎาคม 2563 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจานุเบกษา 15 กรกฎาคม 2563 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจานุเบกษา 15 กรกฎาคม 2563
68 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 14/7/2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกันต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563
69 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ต้องเป็นไปมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 14/7/2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ต้องเป็นไปมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ต้องเป็นไปมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ต้องเป็นไปมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563
70 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 14/7/2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563
71 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 14/7/2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563
72 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 14/7/2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563
73 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 14/7/2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563
74 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 14/7/2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563
75 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 14/7/2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กรกฎาคม 2563
76 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มิถุนายน 2563 16/6/2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มิถุนายน 2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มิถุนายน 2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มิถุนายน 2563
77 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ : สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563 29/5/2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ : สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563	กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ : สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563	กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ : สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563
78 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานถังก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563 29/5/2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานถังก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563	กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานถังก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563	กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานถังก๊าซต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563
79 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563 29/5/2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563	กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563	กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563
80 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563 29/5/2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2563
81 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5620 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กุมภาพันธ์ 2563 4/2/2563 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5620 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กุมภาพันธ์ 2563
												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5620 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กุมภาพันธ์ 2563
												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5620 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กุมภาพันธ์ 2563
82 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 29 มกราคม 2563 29/1/2563 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563                      
ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 29 มกราคม 2563
												กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563                      
ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 29 มกราคม 2563
												กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563                      
ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 29 มกราคม 2563
83 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5521 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5068 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 29 มกราคม 2563 29/1/2563 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5521 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5068 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน
ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 29 มกราคม 2563 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5521 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5068 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน
ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 29 มกราคม 2563 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5521 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5068 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน
ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 29 มกราคม 2563
84 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5404 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 8 การติดตั้งระบบส่งน้ำดับเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 มกราคม 2563 6/1/2563 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5404 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 8 การติดตั้งระบบส่งน้ำดับเพลิง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 มกราคม 2563 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5404 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 8 การติดตั้งระบบส่งน้ำดับเพลิง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 มกราคม 2563 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5404 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 8 การติดตั้งระบบส่งน้ำดับเพลิง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 มกราคม 2563
85 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - สปาทางการแพทย์ - ข้อกำหนดในการให้บริการ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - สปาทางการแพทย์ - ข้อกำหนดในการให้บริการ
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562		ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - สปาทางการแพทย์ - ข้อกำหนดในการให้บริการ
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562		ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - สปาทางการแพทย์ - ข้อกำหนดในการให้บริการ
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562
86 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ก๊าซเรือนกระจก - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ - ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ก๊าซเรือนกระจก - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ - ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณ
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562			ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ก๊าซเรือนกระจก - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ - ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณ
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562			ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ก๊าซเรือนกระจก - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ - ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณ
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562
87 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562		ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562		ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562
88 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562	ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562	ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562
89 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 ตุลาคม 2562		ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 ตุลาคม 2562		ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 ตุลาคม 2562
90 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562		ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562		ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562
91 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562		ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562		ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562
92 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การบริหารงานคุณภาพ - คุณภาพขององค์กร - ข้อแนะนำเพื่อการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การบริหารงานคุณภาพ - คุณภาพขององค์กร - ข้อแนะนำเพื่อการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562		ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การบริหารงานคุณภาพ - คุณภาพขององค์กร - ข้อแนะนำเพื่อการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562		ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การบริหารงานคุณภาพ - คุณภาพขององค์กร - ข้อแนะนำเพื่อการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน
ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562
93 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5288 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 (1) วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายสำหรับการจำลองสภาวะแสงในที่ร่ม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5288 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 (1) วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายสำหรับการจำลองสภาวะแสงในที่ร่ม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5288 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 (1) วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายสำหรับการจำลองสภาวะแสงในที่ร่ม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5288 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 (1) วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายสำหรับการจำลองสภาวะแสงในที่ร่ม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
94 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5277 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิเล่ม 4 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเทียม ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5277 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ปฐมภูมิเล่ม 4 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเทียม 
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5277 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ปฐมภูมิเล่ม 4 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเทียม 
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5277 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ปฐมภูมิเล่ม 4 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเทียม 
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
95 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5278 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 แบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5278 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 แบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5278 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 แบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5278 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 แบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
96 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5289 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 (2) วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายสำหรับการจำลองสภาวะแสงกลางแจ้ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5289 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 (2) วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายสำหรับการจำลองสภาวะแสงกลางแจ้ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5289 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 (2) วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายสำหรับการจำลองสภาวะแสงกลางแจ้ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5289 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 (2) วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายสำหรับการจำลองสภาวะแสงกลางแจ้ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
97 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5279 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 1 กรอบการทำงาน บทนิยาม ระบบ ฮาร์ดแวร์ และข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5279 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 1 กรอบการทำงาน บทนิยาม ระบบ ฮาร์ดแวร์ และข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5279 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 1 กรอบการทำงาน บทนิยาม ระบบ ฮาร์ดแวร์ และข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5279 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 1 กรอบการทำงาน บทนิยาม ระบบ ฮาร์ดแวร์ และข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
98 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5280 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 2 แนวทางการประยุกต์ใช้ มอก. 2797 เล่ม 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5280 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 2 แนวทางการประยุกต์ใช้ มอก. 2797 เล่ม 1
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5280 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 2 แนวทางการประยุกต์ใช้ มอก. 2797 เล่ม 1
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5280 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 2 แนวทางการประยุกต์ใช้ มอก. 2797 เล่ม 1
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
99 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5287 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 5 วิธีวัดค่าแฟกเตอร์การสะท้อนแสงแบบกระจาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5287 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 5 วิธีวัดค่าแฟกเตอร์การสะท้อนแสงแบบกระจาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5287 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 5 วิธีวัดค่าแฟกเตอร์การสะท้อนแสงแบบกระจาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5287 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 5 วิธีวัดค่าแฟกเตอร์การสะท้อนแสงแบบกระจาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
100 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5290 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 12 วิธีหาความทึบแสงโดยวิธีการสะท้อนแสงแบบกระจาย ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5290 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 12 วิธีหาความทึบแสงโดยวิธีการสะท้อนแสงแบบกระจาย
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5290 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 12 วิธีหาความทึบแสงโดยวิธีการสะท้อนแสงแบบกระจาย
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5290 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 12 วิธีหาความทึบแสงโดยวิธีการสะท้อนแสงแบบกระจาย
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
101 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5274 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 3 (1) ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ - การใช้ซ้ำขององค์ประกอบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ก่อนซึ่งดำเนินการฟังก์ชันนิรภัยทั้งหมดหรือบางส่วน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5274 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 3 (1) ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ - การใช้ซ้ำขององค์ประกอบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ก่อนซึ่งดำเนินการฟังก์ชันนิรภัยทั้งหมดหรือบางส่วน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5274 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 3 (1) ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ - การใช้ซ้ำขององค์ประกอบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ก่อนซึ่งดำเนินการฟังก์ชันนิรภัยทั้งหมดหรือบางส่วน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5274 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 3 (1) ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ - การใช้ซ้ำขององค์ประกอบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ก่อนซึ่งดำเนินการฟังก์ชันนิรภัยทั้งหมดหรือบางส่วน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
102 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5276 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 3 แบตเตอรี่นาฬิกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5276 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 3 แบตเตอรี่นาฬิกา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5276 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 3 แบตเตอรี่นาฬิกา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5276 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 3 แบตเตอรี่นาฬิกา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
103 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5281 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 3 คำแนะนำสำหรับการกำหนดระดับบูรณภาพความปลอดภัยที่ต้องการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5281 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 3 คำแนะนำสำหรับการกำหนดระดับบูรณภาพความปลอดภัยที่ต้องการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5281 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 3 คำแนะนำสำหรับการกำหนดระดับบูรณภาพความปลอดภัยที่ต้องการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5281 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 3 คำแนะนำสำหรับการกำหนดระดับบูรณภาพความปลอดภัยที่ต้องการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
104 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5275 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่างและทางไฟฟ้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5275 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่างและทางไฟฟ้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5275 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่างและทางไฟฟ้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5275 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่างและทางไฟฟ้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
105 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5291 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 วิธีหาความต้านแรงดัดโค้ง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 (1) วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งด้วยอัตราการดัดโค้งคงที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5291 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 วิธีหาความต้านแรงดัดโค้ง
และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 (1) วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งด้วยอัตราการดัดโค้งคงที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5291 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 วิธีหาความต้านแรงดัดโค้ง
และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 (1) วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งด้วยอัตราการดัดโค้งคงที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5291 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 วิธีหาความต้านแรงดัดโค้ง
และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 (1) วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งด้วยอัตราการดัดโค้งคงที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
106 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5273 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาความแข็งของผิวเคลือบโดยทดสอบด้วยดินสอ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5273 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและวาร์นิช - การหาความแข็งของผิวเคลือบโดยทดสอบด้วยดินสอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5273 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและวาร์นิช - การหาความแข็งของผิวเคลือบโดยทดสอบด้วยดินสอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5273 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและวาร์นิช - การหาความแข็งของผิวเคลือบโดยทดสอบด้วยดินสอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
107 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5272 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบความทนการขัดถูแบบเปียกและการทำความสะอาดได้ของผิวเคลือบ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาความทนการขัดถูแบบเปียกและการทำความสะอาดได้ของผิวเคลือบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5272 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและวาร์นิช - การทดสอบความทนการขัดถูแบบเปียกและการทำความสะอาดได้ของผิวเคลือบ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและวาร์นิช - การหาความทนการขัดถูแบบเปียกและการทำความสะอาดได้ของผิวเคลือบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5272 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและวาร์นิช - การทดสอบความทนการขัดถูแบบเปียกและการทำความสะอาดได้ของผิวเคลือบ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและวาร์นิช - การหาความทนการขัดถูแบบเปียกและการทำความสะอาดได้ของผิวเคลือบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5272 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและวาร์นิช - การทดสอบความทนการขัดถูแบบเปียกและการทำความสะอาดได้ของผิวเคลือบ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและวาร์นิช - การหาความทนการขัดถูแบบเปียกและการทำความสะอาดได้ของผิวเคลือบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
108 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5314 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 5 : การแสดงสัดส่วนคาร์บอนชีวฐาน สัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน และสัดส่วนโดยมวลชีวฐาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5314 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 5 : การแสดงสัดส่วนคาร์บอนชีวฐาน
สัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน และสัดส่วนโดยมวลชีวฐาน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5314 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 5 : การแสดงสัดส่วนคาร์บอนชีวฐาน
สัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน และสัดส่วนโดยมวลชีวฐาน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5314 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 5 : การแสดงสัดส่วนคาร์บอนชีวฐาน
สัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน และสัดส่วนโดยมวลชีวฐาน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
109 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5313 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 4 : การหาสัดส่วนโดยมวลชีวฐาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5313 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 4 : การหาสัดส่วนโดยมวลชีวฐาน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5313 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 4 : การหาสัดส่วนโดยมวลชีวฐาน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5313 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 4 : การหาสัดส่วนโดยมวลชีวฐาน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
110 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5296 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 18 วิธีหาความเรียบของผิวกระดาษและกระดาษแข็งโดยวิธีของเบคค์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5296 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 18 วิธีหาความเรียบของผิวกระดาษและกระดาษแข็งโดยวิธีของเบคค์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5296 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 18 วิธีหาความเรียบของผิวกระดาษและกระดาษแข็งโดยวิธีของเบคค์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5296 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 18 วิธีหาความเรียบของผิวกระดาษและกระดาษแข็งโดยวิธีของเบคค์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
111 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5295 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 16 วิธีหาความต้านแรงดึงเมื่อเปียก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5295 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 16 วิธีหาความต้านแรงดึงเมื่อเปียก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5295 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 16 วิธีหาความต้านแรงดึงเมื่อเปียก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5295 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 16 วิธีหาความต้านแรงดึงเมื่อเปียก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
112 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5294 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 15 วิธีหาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษแข็ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5294 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 15 วิธีหาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษแข็ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5294 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 15 วิธีหาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษแข็ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5294 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 15 วิธีหาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษแข็ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
113 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5293 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 14 วิธีหาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5293 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 14 วิธีหาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5293 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 14 วิธีหาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5293 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 14 วิธีหาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
114 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5292 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 วิธีหาความต้านแรงดัดโค้ง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 (2) วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งด้วยเครื่องทดสอบแบบเทเบอร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5292 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 วิธีหาความต้านแรงดัดโค้ง
และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 (2) วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งด้วยเครื่องทดสอบแบบเทเบอร์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5292 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 วิธีหาความต้านแรงดัดโค้ง
และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 (2) วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งด้วยเครื่องทดสอบแบบเทเบอร์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5292 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 วิธีหาความต้านแรงดัดโค้ง
และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 (2) วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งด้วยเครื่องทดสอบแบบเทเบอร์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
115 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5297 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พาเลทกล่อง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5297 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พาเลทกล่อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5297 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พาเลทกล่อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5297 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พาเลทกล่อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562
116 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5202 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังก๊าซอะเซทิลีน - คุณลักษณะที่ต้องการพื้นฐานและการทดสอบเฉพาะแบบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กรกฎาคม 2562 1/7/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5202 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถังก๊าซ - ถังก๊าซอะเซทิลีน - คุณลักษณะที่ต้องการพื้นฐานและการทดสอบเฉพาะแบบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5202 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถังก๊าซ - ถังก๊าซอะเซทิลีน - คุณลักษณะที่ต้องการพื้นฐานและการทดสอบเฉพาะแบบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กรกฎาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5202 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถังก๊าซ - ถังก๊าซอะเซทิลีน - คุณลักษณะที่ต้องการพื้นฐานและการทดสอบเฉพาะแบบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กรกฎาคม 2562
117 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5127 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเล่ม 4 การเคลือบ ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5127 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเล่ม 4 การเคลือบ
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5127 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเล่ม 4 การเคลือบ
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5127 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเล่ม 4 การเคลือบ
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
118 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5137 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 1 การใช้พลังงานในโหมดใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5137 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 1 การใช้พลังงานในโหมดใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5137 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 1 การใช้พลังงานในโหมดใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5137 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 1 การใช้พลังงานในโหมดใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
119 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5136 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า\ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5136 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า\
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5136 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า\
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5136 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า\
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
120 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5135 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 3 ความชื้น ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5135 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 3 ความชื้น
ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5135 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 3 ความชื้น
ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5135 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 3 ความชื้น
ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
121 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5134 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - ความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 2 ความร้อน ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5134 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - ความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 2 ความร้อน
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5134 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - ความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 2 ความร้อน
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5134 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - ความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 2 ความร้อน
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
122 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5133 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 1 ทั่วไป ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5133 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 1 ทั่วไป
ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5133 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 1 ทั่วไป
ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5133 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 1 ทั่วไป
ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
123 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5132 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 25 การหาปริมาณน้ำ ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5132 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 25 การหาปริมาณน้ำ
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5132 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 25 การหาปริมาณน้ำ
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5132 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 25 การหาปริมาณน้ำ
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
124 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5130 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 18 ความคงทนต่อแสง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5130 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 18 ความคงทนต่อแสง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5130 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 18 ความคงทนต่อแสง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5130 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 18 ความคงทนต่อแสง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
125 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5128 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบระยะเวลาเมื่อแห้งแข็งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบการแห้งแข็ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5128 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบระยะเวลาเมื่อแห้งแข็งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบการแห้งแข็ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5128 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบระยะเวลาเมื่อแห้งแข็งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบการแห้งแข็ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5128 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบระยะเวลาเมื่อแห้งแข็งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบการแห้งแข็ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
126 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5143 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5143 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5143 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5143 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
127 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5138 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5138 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5138 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5138 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
128 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5129 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 13 การประเมินระดับการนอนก้นของสี ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5129 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 13 การประเมินระดับการนอนก้นของสี
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5129 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 13 การประเมินระดับการนอนก้นของสี
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5129 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 13 การประเมินระดับการนอนก้นของสี
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
129 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5153 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบางและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5153 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบางและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5153 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบางและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5153 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบางและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
130 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5144 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนสูง ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5144 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนสูง
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5144 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนสูง
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5144 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนสูง
ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
131 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5148 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ประกาศใราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5148 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก
ประกาศใราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5148 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก
ประกาศใราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5148 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก
ประกาศใราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
132 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5142 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบน - การวัดมิติและระยะเบี่ยงเบน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5142 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบน - การวัดมิติและระยะเบี่ยงเบน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5142 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบน - การวัดมิติและระยะเบี่ยงเบน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5142 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบน - การวัดมิติและระยะเบี่ยงเบน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
133 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5157 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีลวดลายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเท็กซ์เจอร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5157 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีลวดลายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเท็กซ์เจอร์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5157 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีลวดลายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเท็กซ์เจอร์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5157 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีลวดลายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเท็กซ์เจอร์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
134 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5193 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันรำสำหรับบริโภคและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวสำหรับบริโภค ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5193 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันรำสำหรับบริโภคและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวสำหรับบริโภค
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5193 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันรำสำหรับบริโภคและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวสำหรับบริโภค
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5193 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันรำสำหรับบริโภคและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวสำหรับบริโภค
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
135 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5155 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันก๊าด ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5155 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันก๊าด
ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5155 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันก๊าด
ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5155 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันก๊าด
ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
136 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5141 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแท่งแบน - มิติและลักษณะทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5141 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแท่งแบน - มิติและลักษณะทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5141 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแท่งแบน - มิติและลักษณะทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5141 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแท่งแบน - มิติและลักษณะทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
137 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5154 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5154 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5154 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5154 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
138 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5139 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 3 ความเร็วในการคำนวณและประมวลผลข้อมูล ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5139 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 3 ความเร็วในการคำนวณและประมวลผลข้อมูล
ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5139 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 3 ความเร็วในการคำนวณและประมวลผลข้อมูล
ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5139 (พ.ศ. 2562)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 3 ความเร็วในการคำนวณและประมวลผลข้อมูล
ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
139 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5152 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5152 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5152 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5152 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
140 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5151 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับฉาบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5151 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับฉาบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5151 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับฉาบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5151 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับฉาบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
141 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5150 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับก่อ ประกาศในราชกิิจขานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5150 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับก่อ
ประกาศในราชกิิจขานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5150 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับก่อ
ประกาศในราชกิิจขานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5150 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับก่อ
ประกาศในราชกิิจขานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
142 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5149 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5149 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5149 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5149 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
143 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5146 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5146 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5146 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5146 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก
144 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5145 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5145 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5145 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5145 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
145 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5144 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนสูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5144 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนสูง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5144 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนสูง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5144 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนสูง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
146 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5138 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5138 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน
ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5138 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน
ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5138 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน
ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562
147 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกโฟลตใสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562 (ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2548) 7/4/2562 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกโฟลตใสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
(ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2548) พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกโฟลตใสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
(ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2548) พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกโฟลตใสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
(ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2548)
148 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562 (ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2544) 7/4/2562 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
(ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2544)
												พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
(ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2544)
												พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
(ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2544)
149 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกเทมเปอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562 6/4/2562 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกเทมเปอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
												
												พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกเทมเปอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
												
												พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกเทมเปอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
150 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกนิรภัยหลายชั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562 6/4/2562 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกนิรภัยหลายชั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
												พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกนิรภัยหลายชั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
												พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระจกนิรภัยหลายชั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562
151 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562
152 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5119 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเช็ดหน้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5119 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเช็ดหน้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5119 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเช็ดหน้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5119 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเช็ดหน้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562
153 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5118 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษชำระ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5118 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษชำระ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5118 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษชำระ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5118 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษชำระ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562
154 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5121 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษถ่ายเอกสาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5121 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษถ่ายเอกสาร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5121 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษถ่ายเอกสาร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5121 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษถ่ายเอกสาร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562
155 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5124 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ้าอนามัยใช้ภายนอกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้าอนามัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5124 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ้าอนามัยใช้ภายนอกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้าอนามัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5124 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ้าอนามัยใช้ภายนอกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้าอนามัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5124 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ้าอนามัยใช้ภายนอกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้าอนามัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562
156 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5114 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5114 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5114 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5114 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562
157 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5123 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเฟร์ไรต์ และมาร์เทนไซต์สำหรับงานทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5123 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเฟร์ไรต์ และมาร์เทนไซต์สำหรับงานทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5123 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเฟร์ไรต์ และมาร์เทนไซต์สำหรับงานทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5123 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเฟร์ไรต์ และมาร์เทนไซต์สำหรับงานทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562
158 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5122 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ และเฟร์ไรต์/ออสเทไนต์สำหรับอุตสาหกรรมปลอดเชื้อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5122 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ และเฟร์ไรต์/ออสเทไนต์สำหรับอุตสาหกรรมปลอดเชื้อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5122 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ และเฟร์ไรต์/ออสเทไนต์สำหรับอุตสาหกรรมปลอดเชื้อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5122 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ และเฟร์ไรต์/ออสเทไนต์สำหรับอุตสาหกรรมปลอดเชื้อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562
159 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5120 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษทำลูกฟูก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5120 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษทำลูกฟูก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5120 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษทำลูกฟูก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5120 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษทำลูกฟูก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562
160 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5115 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5115 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5115 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5115 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562
161 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5116 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 58 การทดสอบการแห้งโดยใช้เครื่องบันทึกเชิงกล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5116 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 58 การทดสอบการแห้งโดยใช้เครื่องบันทึกเชิงกล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5116 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 58 การทดสอบการแห้งโดยใช้เครื่องบันทึกเชิงกล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5116 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 58 การทดสอบการแห้งโดยใช้เครื่องบันทึกเชิงกล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562
162 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5099 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ : ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562 (ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4201 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ : ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553) 1/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5099 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ : ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562
(ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4201 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ : ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5099 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ : ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562
(ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4201 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ : ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5099 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ : ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562
(ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4201 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟ : ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553)
163 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5100 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 2 (9) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับหลอดปล่อยประจุ (ไม่รวมหลอดฟลูออเรสเซนซ์) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562 (ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4331 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554) 1/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5100 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 2 (9) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับหลอดปล่อยประจุ (ไม่รวมหลอดฟลูออเรสเซนซ์)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562
(ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4331 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5100 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 2 (9) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับหลอดปล่อยประจุ (ไม่รวมหลอดฟลูออเรสเซนซ์)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562
(ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4331 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5100 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุมหลอด เล่ม 2 (9) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ควบคุมแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับหลอดปล่อยประจุ (ไม่รวมหลอดฟลูออเรสเซนซ์)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562
(ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4331 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554)
164 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5111 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 23 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562 1/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5111 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 23 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5111 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 23 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5111 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 23 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562
165 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5110 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 22 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562 1/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5110 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 22 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5110 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 22 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5110 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 22 สถานีประจุไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562
166 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5109 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 21 ข้อกำหนดยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อผ่านตัวนำไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562 1/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5109 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 21 ข้อกำหนดยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อผ่านตัวนำไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5109 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 21 ข้อกำหนดยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อผ่านตัวนำไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5109 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 21 ข้อกำหนดยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมต่อผ่านตัวนำไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562
167 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5108 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562 1/3/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5108 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5108 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5108 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 มีนาคม 2562
168 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติข้อปฏิบัติการทำงานในที่อับอากาศ 22/2/2562 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติข้อปฏิบัติการทำงานในที่อับอากาศ ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติข้อปฏิบัติการทำงานในที่อับอากาศ ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติข้อปฏิบัติการทำงานในที่อับอากาศ
169 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5084 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 10 : การประเมินระดับการกัดกร่อนแบบเส้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5084 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 10 : การประเมินระดับการกัดกร่อนแบบเส้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5084 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 10 : การประเมินระดับการกัดกร่อนแบบเส้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5084 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 10 : การประเมินระดับการกัดกร่อนแบบเส้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
170 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5079 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 2 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดมิติและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (20) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - รูปทรงเรขาคณิตของเส้นใย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3036 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 2 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดมิติ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544) 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5079 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 2 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดมิติและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (20) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - รูปทรงเรขาคณิตของเส้นใย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3036 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 2 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดมิติ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5079 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 2 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดมิติและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (20) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - รูปทรงเรขาคณิตของเส้นใย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3036 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 2 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดมิติ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5079 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 2 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดมิติและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (20) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - รูปทรงเรขาคณิตของเส้นใย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3036 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 2 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดมิติ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544)
171 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5075 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5075 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5075 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5075 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
172 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5076 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2920 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544) 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5076 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2920 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5076 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2920 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5076 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางสำหรับงานโครงสร้างรถยนต์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2920 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544)
173 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5077 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2966 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544) 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5077 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2966 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5077 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2966 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5077 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2966 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544)
174 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5078 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 1 ข้อกำหนดรายการร่วม : ทั่วไปและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (1) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ทั่วไปและข้อแนะนำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3035 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 1 ข้อกำหนดรายการร่วม : ทั่วไป ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544) 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5078 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 1 ข้อกำหนดรายการร่วม : ทั่วไปและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (1) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ทั่วไปและข้อแนะนำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3035 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 1 ข้อกำหนดรายการร่วม : ทั่วไป ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5078 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 1 ข้อกำหนดรายการร่วม : ทั่วไปและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (1) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ทั่วไปและข้อแนะนำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3035 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 1 ข้อกำหนดรายการร่วม : ทั่วไป ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5078 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 1 ข้อกำหนดรายการร่วม : ทั่วไปและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (1) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ทั่วไปและข้อแนะนำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3035 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 1 ข้อกำหนดรายการร่วม : ทั่วไป ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2544)
175 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5086 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (22) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท A ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5086 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (22) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท A
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5086 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (22) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท A
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5086 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (22) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท A
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
176 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5081 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 6 : การประเมินระดับการเป็นฝุ่นโดยวิธีใช้เทป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5081 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 6 : การประเมินระดับการเป็นฝุ่นโดยวิธีใช้เทป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5081 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 6 : การประเมินระดับการเป็นฝุ่นโดยวิธีใช้เทป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5081 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 6 : การประเมินระดับการเป็นฝุ่นโดยวิธีใช้เทป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
177 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5083 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 8 : การประเมินระดับการล่อนเป็นชั้นและการกัดกร่อนรอบรอยขีดหรือรอยอื่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5083 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 8 : การประเมินระดับการล่อนเป็นชั้นและการกัดกร่อนรอบรอยขีดหรือรอยอื่น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5083 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 8 : การประเมินระดับการล่อนเป็นชั้นและการกัดกร่อนรอบรอยขีดหรือรอยอื่น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5083 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 8 : การประเมินระดับการล่อนเป็นชั้นและการกัดกร่อนรอบรอยขีดหรือรอยอื่น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
178 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5093 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4268 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553) 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5093 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4268 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5093 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4268 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5093 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4268 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553)
179 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5085 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (21) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท A F/R ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5085 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (21) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท A F/R
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5085 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (21) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท A F/R
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5085 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (21) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท A F/R
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
180 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5092 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3133 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2546) 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5092 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3133 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2546) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5092 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3133 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2546) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5092 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นสำหรับงานรถยนต์
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3133 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่นตัด สำหรับงานรถยนต์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2546)
181 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5091 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5091 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5091 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5091 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
182 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5080 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 3 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดลักษณะทางกลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (30) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - การทดสอบรับรองเส้นใย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3059 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 3 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดลักษณะทางกล ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5080 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 3 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดลักษณะทางกลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (30) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - การทดสอบรับรองเส้นใย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3059 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 3 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดลักษณะทางกล ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5080 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 3 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดลักษณะทางกลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (30) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - การทดสอบรับรองเส้นใย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3059 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 3 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดลักษณะทางกล ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2545) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5080 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 3 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดลักษณะทางกลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (30) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - การทดสอบรับรองเส้นใย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3059 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใยแก้วนำแสง เล่ม 1 - 3 ข้อกำหนดรายการร่วม : วิธีวัดลักษณะทางกล ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2545)
183 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5090 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2193 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2539) 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5090 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2193 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2539)			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5090 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2193 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2539)			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5090 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
(ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2193 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2539)
184 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5082 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 7 : การประเมินระดับการเป็นฝุ่นโดยวิธีใช้ผ้ากำมะหยี่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5082 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 7 : การประเมินระดับการเป็นฝุ่นโดยวิธีใช้ผ้ากำมะหยี่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5082 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 7 : การประเมินระดับการเป็นฝุ่นโดยวิธีใช้ผ้ากำมะหยี่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5082 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณและขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ - เล่ม 7 : การประเมินระดับการเป็นฝุ่นโดยวิธีใช้ผ้ากำมะหยี่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
185 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5087 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (23) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท B ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5087 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (23) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท B
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5087 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (23) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท B
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5087 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (23) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท B
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
186 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5088 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (24) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท C ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5088 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (24) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท C
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5088 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (24) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท C
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5088 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (24) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท C
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
187 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5089 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (25) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท D ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562 7/1/2562 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5089 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (25) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท D
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5089 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (25) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท D
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5089 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (25) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - ประเภท D
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2562
188 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561 28/12/2561 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561
189 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5073 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (33) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความไวในการแตกหักภายใต้แรงดึง 21/12/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5073 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (33) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความไวในการแตกหักภายใต้แรงดึง											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5073 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (33) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความไวในการแตกหักภายใต้แรงดึง											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5073 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (33) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความไวในการแตกหักภายใต้แรงดึง
190 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5072 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (22) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - การวัดความยาว 21/12/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5072 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (22) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - การวัดความยาว										ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5072 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (22) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - การวัดความยาว										ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5072 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (22) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - การวัดความยาว
191 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5071 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (21) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - รูปทรงเรขาคณิตของสารเคลือบ 21/12/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5071 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (21) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - รูปทรงเรขาคณิตของสารเคลือบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5071 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (21) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - รูปทรงเรขาคณิตของสารเคลือบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5071 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (21) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - รูปทรงเรขาคณิตของสารเคลือบ
192 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5074 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (34) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความคดเส้นใย 21/12/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5074 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (34) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความคดเส้นใย	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5074 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (34) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความคดเส้นใย	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5074 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเส้นใยนำแสง เล่ม 1 (34) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความคดเส้นใย
193 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5069 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปุ๋ยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี 26/11/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5069 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปุ๋ยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5069 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปุ๋ยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5069 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปุ๋ยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี
194 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5068 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน 26/11/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5068 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5068 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5068 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกฉนวน
195 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5067 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรด 26/11/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5067 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรด
												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5067 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรด
												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5067 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรด
196 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5063 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การทดสอบการขึ้นรูปถ้วย 26/11/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5063 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การทดสอบการขึ้นรูปถ้วย												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5063 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การทดสอบการขึ้นรูปถ้วย												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5063 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การทดสอบการขึ้นรูปถ้วย
197 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5064 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การทดสอบความทนความร้อน 26/11/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5064 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การทดสอบความทนความร้อน												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5064 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การทดสอบความทนความร้อน												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5064 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การทดสอบความทนความร้อน
198 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5065 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การทดสอบความทนการเกิดรอย 26/11/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5065 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การทดสอบความทนการเกิดรอย											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5065 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การทดสอบความทนการเกิดรอย											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5065 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การทดสอบความทนการเกิดรอย
199 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5066 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินความต้านการย้อย 26/11/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5066 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินความต้านการย้อย											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5066 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินความต้านการย้อย											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5066 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การประเมินความต้านการย้อย
200 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5070 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมนทอล 26/11/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5070 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมนทอล												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5070 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมนทอล												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5070 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเมนทอล
201 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9/11/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
202 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9/11/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม										ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม										ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
203 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5062 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 30 เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง 1/10/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5062 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 30 เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5062 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 30 เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5062 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 30 เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
204 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5058 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 1/10/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่  5058 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่  5058 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่  5058 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
205 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5059 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 11 ภาวะในภาชนะบรรจุ 1/10/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5059 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 11 ภาวะในภาชนะบรรจุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5059 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 11 ภาวะในภาชนะบรรจุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5059 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 11 ภาวะในภาชนะบรรจุ
206 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5060 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 12 เสถียรภาพต่อการเก็บ 1/10/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5060 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 12 เสถียรภาพต่อการเก็บ												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5060 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 12 เสถียรภาพต่อการเก็บ												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5060 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 12 เสถียรภาพต่อการเก็บ
207 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5061 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 24 สมบัติในการใช้งาน 1/10/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5061 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 24 สมบัติในการใช้งาน												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5061 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 24 สมบัติในการใช้งาน												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5061 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 24 สมบัติในการใช้งาน
208 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4/9/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
209 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4/9/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
210 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4/9/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
211 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4/9/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
212 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4/9/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
213 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4/9/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
214 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5049 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมได้ 28/8/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5049 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมได้											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5049 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมได้											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5049 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมได้
215 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5057 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังและกระดูกสันหลังส่วนหน้า 28/8/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5057 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังและกระดูกสันหลังส่วนหน้า												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5057 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังและกระดูกสันหลังส่วนหน้า												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5057 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังและกระดูกสันหลังส่วนหน้า
216 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5050 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่งโลหะยึดในโพรงกระดูกฝ่ามือชนิดมีช่องสำหรับหมุดยึดจากด้านข้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 สิงหาคม 2561 28/8/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5050 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่งโลหะยึดในโพรงกระดูกฝ่ามือชนิดมีช่องสำหรับหมุดยึดจากด้านข้าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 สิงหาคม 2561		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5050 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่งโลหะยึดในโพรงกระดูกฝ่ามือชนิดมีช่องสำหรับหมุดยึดจากด้านข้าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 สิงหาคม 2561		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5050 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่งโลหะยึดในโพรงกระดูกฝ่ามือชนิดมีช่องสำหรับหมุดยึดจากด้านข้าง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 สิงหาคม 2561
217 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5051 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบหมุดเกลียวและแท่งโลหะ 28/8/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5051 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบหมุดเกลียวและแท่งโลหะ												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5051 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบหมุดเกลียวและแท่งโลหะ												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5051 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบหมุดเกลียวและแท่งโลหะ
218 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5052 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 28/8/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5052 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5052 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5052 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า
219 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5053 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าร่วมกับวัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง 28/8/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5053 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าร่วมกับวัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5053 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าร่วมกับวัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5053 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าร่วมกับวัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง
220 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5054 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกแบบเบ้ามีเกลียวรับหมุดยึดกระดูก 28/8/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5054 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกแบบเบ้ามีเกลียวรับหมุดยึดกระดูก											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5054 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกแบบเบ้ามีเกลียวรับหมุดยึดกระดูก											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5054 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกแบบเบ้ามีเกลียวรับหมุดยึดกระดูก
221 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5055 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมุดเกลียวโลหะยึดกระดูกแบบหัวหมุดมีเกลียว 28/8/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5055 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมุดเกลียวโลหะยึดกระดูกแบบหัวหมุดมีเกลียว						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5055 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมุดเกลียวโลหะยึดกระดูกแบบหัวหมุดมีเกลียว						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5055 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมุดเกลียวโลหะยึดกระดูกแบบหัวหมุดมีเกลียว
222 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5056 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง 28/8/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5056 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5056 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5056 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง
223 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 31/7/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
224 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5043 (พ.ศ. 2561) ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อช่วยหายใจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5043 (พ.ศ. 2561) ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อช่วยหายใจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5043 (พ.ศ. 2561) ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อช่วยหายใจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5043 (พ.ศ. 2561) ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อช่วยหายใจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561
225 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5048 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบการผสมเข้ากันได้ในเอทานอล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5048 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบการผสมเข้ากันได้ในเอทานอล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5048 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบการผสมเข้ากันได้ในเอทานอล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5048 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบการผสมเข้ากันได้ในเอทานอล
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561
226 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5047 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาออปทิคัลโรเทชัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5047 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาออปทิคัลโรเทชัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5047 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาออปทิคัลโรเทชัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5047 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาออปทิคัลโรเทชัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561
227 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5045 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 20 ºC - วิธีอ้างอิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5045 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 20 ºC - วิธีอ้างอิง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5045 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 20 ºC - วิธีอ้างอิง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5045 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 20 ºC - วิธีอ้างอิง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561
228 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5044 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก - การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ (แก้ไขครั้งที่ 1) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5044 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก - การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ (แก้ไขครั้งที่ 1)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5044 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก - การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ (แก้ไขครั้งที่ 1)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5044 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก - การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ (แก้ไขครั้งที่ 1)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561
229 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5042 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - เล่ม 3 : หลอดไฟอัลตราไวโอเลตเรืองแสง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5042 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - เล่ม 3 : หลอดไฟอัลตราไวโอเลตเรืองแสง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5042 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - เล่ม 3 : หลอดไฟอัลตราไวโอเลตเรืองแสง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5042 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - เล่ม 3 : หลอดไฟอัลตราไวโอเลตเรืองแสง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561
230 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5040 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - เล่ม 1 : ข้อแนะนำทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5040 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - เล่ม 1 : ข้อแนะนำทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5040 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - เล่ม 1 : ข้อแนะนำทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5040 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - เล่ม 1 : ข้อแนะนำทั่วไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561
231 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5039 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 6 : การทดสอบการแห้งโดยปราศจากรอย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5039 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 6 : การทดสอบการแห้งโดยปราศจากรอย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5039 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 6 : การทดสอบการแห้งโดยปราศจากรอย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5039 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 6 : การทดสอบการแห้งโดยปราศจากรอย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561
232 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5038 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 5 : การทดสอบแบนโดว์วูล์ฟดัดแปร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5038 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 5 : การทดสอบแบนโดว์วูล์ฟดัดแปร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5038 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 5 : การทดสอบแบนโดว์วูล์ฟดัดแปร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5038 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 5 : การทดสอบแบนโดว์วูล์ฟดัดแปร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561
233 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5037 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 2 : การทดสอบการซ้อนทับกันได้ภายใต้แรงกด 4/6/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5037 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 2 : การทดสอบการซ้อนทับกันได้ภายใต้แรงกด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5037 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 2 : การทดสอบการซ้อนทับกันได้ภายใต้แรงกด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5037 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 2 : การทดสอบการซ้อนทับกันได้ภายใต้แรงกด
234 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5041 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ -เล่ม 2 : หลอดไฟซีนอนอาร์ก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5041 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ -เล่ม 2 : หลอดไฟซีนอนอาร์ก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5041 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ -เล่ม 2 : หลอดไฟซีนอนอาร์ก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561											ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5041 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ -เล่ม 2 : หลอดไฟซีนอนอาร์ก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561
235 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5027 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 3 :การประเมินระดับการเกิดสนิม 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5027 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 3 :การประเมินระดับการเกิดสนิม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5027 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 3 :การประเมินระดับการเกิดสนิม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5027 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 3 :การประเมินระดับการเกิดสนิม
236 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5029 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 5 : การประเมินระดับการล่อนเป็นแผ่น 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5029 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 5 : การประเมินระดับการล่อนเป็นแผ่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5029 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 5 : การประเมินระดับการล่อนเป็นแผ่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5029 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 5 : การประเมินระดับการล่อนเป็นแผ่น
237 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5028 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 4 : การประเมินระดับรอยแตก 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5028 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 4 : การประเมินระดับรอยแตก		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5028 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 4 : การประเมินระดับรอยแตก		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5028 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 4 : การประเมินระดับรอยแตก
238 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5026 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 2 :การประเมินระดับการพอง 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5026 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 2 :การประเมินระดับการพอง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5026 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 2 :การประเมินระดับการพอง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5026 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 2 :การประเมินระดับการพอง
239 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5019 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC) 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5019 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC)					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5019 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC)					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5019 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC)
240 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5012 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับรองรับมูลฝอย 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5012 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับรองรับมูลฝอย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5012 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับรองรับมูลฝอย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5012 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับรองรับมูลฝอย
241 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5016 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ถ้วยและซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC) 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5016 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ถ้วยและซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5016 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ถ้วยและซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5016 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ถ้วยและซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC)
242 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5015 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ถ้วยและซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70 ºC) 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5015 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ถ้วยและซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70 ºC)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5015 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ถ้วยและซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70 ºC)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5015 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ถ้วยและซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70 ºC)
243 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5014 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 100 ºC) 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5014 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 100 ºC)						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5014 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 100 ºC)						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5014 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 100 ºC)
244 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5013 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC) 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5013 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC)				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5013 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC)				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5013 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC)
245 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5018 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC) 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5018 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC)				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5018 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC)				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5018 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC)
246 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5020 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางสำหรับระบบอากาศและสุญญากาศในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5020 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางสำหรับระบบอากาศและสุญญากาศในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด										ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5020 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางสำหรับระบบอากาศและสุญญากาศในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด										ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5020 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางสำหรับระบบอากาศและสุญญากาศในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด
247 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5021 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งท่อทนความดันอากาศ - ข้อกำหนด 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5021 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งท่อทนความดันอากาศ - ข้อกำหนด					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5021 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งท่อทนความดันอากาศ - ข้อกำหนด					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5021 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งท่อทนความดันอากาศ - ข้อกำหนด
248 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5022 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5022 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5022 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5022 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด
249 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5023 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับดูดและส่งน้ำ - ข้อกำหนด 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5023 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับดูดและส่งน้ำ - ข้อกำหนด	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5023 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับดูดและส่งน้ำ - ข้อกำหนด	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5023 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับดูดและส่งน้ำ - ข้อกำหนด
250 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5024 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับไอน้ำอิ่มตัว - ข้อกำหนด 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5024 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับไอน้ำอิ่มตัว - ข้อกำหนด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5024 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับไอน้ำอิ่มตัว - ข้อกำหนด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5024 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับไอน้ำอิ่มตัว - ข้อกำหนด
251 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5025 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไปและระบบการระบุการเสียสภาพ 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5025 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไปและระบบการระบุการเสียสภาพ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5025 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไปและระบบการระบุการเสียสภาพ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5025 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไปและระบบการระบุการเสียสภาพ
252 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5017 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 150 ºC) 22/2/2561 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5017 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 150 ºC)			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5017 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 150 ºC)			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5017 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 150 ºC)
253 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5004 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส 29/11/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5004 (พ.ศ. 2560) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5004 (พ.ศ. 2560) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5004 (พ.ศ. 2560) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส
254 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5005 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ 29/11/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5005 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5005 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5005 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์
255 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5006 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น 29/11/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5006 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5006 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5006 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น
256 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5007 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสง 29/11/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5007 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5007 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5007 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสง
257 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5000 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังก๊าซอะลูมิเนียมเจือไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบการทำ และการทดสอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 19/6/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5000 
 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังก๊าซอะลูมิเนียมเจือไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบการทำ และการทดสอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5000 
 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังก๊าซอะลูมิเนียมเจือไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบการทำ และการทดสอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5000 
 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังก๊าซอะลูมิเนียมเจือไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบการทำ และการทดสอบ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
258 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5003 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรดสำหรับรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใช้สตาร์ ชนิดตะกั่ว - กรด เล่มที่ 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและวิธีทดสอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 19/6/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5003
 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรดสำหรับรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใช้สตาร์ ชนิดตะกั่ว - กรด เล่มที่ 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและวิธีทดสอบ
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5003
 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรดสำหรับรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใช้สตาร์ ชนิดตะกั่ว - กรด เล่มที่ 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและวิธีทดสอบ
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5003
 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว - กรดสำหรับรถยนต์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใช้สตาร์ ชนิดตะกั่ว - กรด เล่มที่ 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและวิธีทดสอบ
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
259 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5002 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (32) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความสามารถในการลอกของสารเคลือบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 19/6/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5002
 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (32) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความสามารถในการลอกของสารเคลือบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5002
 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (32) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความสามารถในการลอกของสารเคลือบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5002
 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (32) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความสามารถในการลอกของสารเคลือบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
260 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5001 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (31) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความต้านทานแรงดึง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 19/6/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5001 
 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (31) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความต้านทานแรงดึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5001 
 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (31) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความต้านทานแรงดึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5001 
 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้นใยนำแสง เล่ม 1 (31) วิธีการวัดและขั้นตอนการทดสอบ - ความต้านทานแรงดึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
261 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4996 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 11 เครื่องทดสอบ - การไหม้ไฟอย่างเดียวที่อุณหภูมิเปลวไฟอย่างน้อย 750 องศา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 30/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4996 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 11 เครื่องทดสอบ - การไหม้ไฟอย่างเดียวที่อุณหภูมิเปลวไฟอย่างน้อย 750 องศา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4996 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 11 เครื่องทดสอบ - การไหม้ไฟอย่างเดียวที่อุณหภูมิเปลวไฟอย่างน้อย 750 องศา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4996 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 11 เครื่องทดสอบ - การไหม้ไฟอย่างเดียวที่อุณหภูมิเปลวไฟอย่างน้อย 750 องศา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
262 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4995 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อแนะนำการประยุกต์ใช้ มอก. 22000 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 30/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4995 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อแนะนำการประยุกต์ใช้ มอก. 22000 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4995 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อแนะนำการประยุกต์ใช้ มอก. 22000 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4995 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อแนะนำการประยุกต์ใช้ มอก. 22000 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
263 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4999 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 25 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - เคเบิลเส้นใยนำแสง ประกาศในราชกิจจานุเบฏษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 30/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4999 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 25 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - เคเบิลเส้นใยนำแสง ประกาศในราชกิจจานุเบฏษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4999 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 25 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - เคเบิลเส้นใยนำแสง ประกาศในราชกิจจานุเบฏษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4999 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 25 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - เคเบิลเส้นใยนำแสง ประกาศในราชกิจจานุเบฏษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
264 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4997 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 21 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 30/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4997 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 21 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4997 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 21 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4997 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 21 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
265 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4998 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 23 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - สายส่งข้อมูล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 30/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4998 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 23 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - สายส่งข้อมูล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4998 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 23 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - สายส่งข้อมูล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4998 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 23 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - สายส่งข้อมูล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
266 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4986 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว-เครื่องทดสอบ 9/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4986 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว-เครื่องทดสอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4986 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว-เครื่องทดสอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4986 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว-เครื่องทดสอบ
267 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4993 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้-ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 3 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV ทดสอบในเครื่องห่อหุ้มโลหะ 9/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4993 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้-ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 3 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV ทดสอบในเครื่องห่อหุ้มโลหะ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4993 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้-ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 3 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV ทดสอบในเครื่องห่อหุ้มโลหะ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4993 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้-ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 3 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV ทดสอบในเครื่องห่อหุ้มโลหะ
268 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4993 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้-ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 2 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV และมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมไม่เกิน 20 mm 9/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4993 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้-ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 2 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV และมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมไม่เกิน 20 mm		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4993 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้-ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 2 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV และมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมไม่เกิน 20 mm		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4993 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้-ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 2 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV และมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมไม่เกิน 20 mm
269 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4992 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้-ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV และมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมเกิน 20 mm 9/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4992 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้-ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV และมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมเกิน 20 mm		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4992 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้-ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV และมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมเกิน 20 mm		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4992 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้-ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV และมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมเกิน 20 mm
270 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4991 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3(10) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง-เครื่องทดสอบ 9/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4991 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3(10) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง-เครื่องทดสอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4991 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3(10) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง-เครื่องทดสอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4991 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3(10) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง-เครื่องทดสอบ
271 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4990 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2(2) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก-วิธีการดำเนินการสำหรับเปลวไฟแบบดิฟฟิวชัน 9/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4990 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2(2) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก-วิธีการดำเนินการสำหรับเปลวไฟแบบดิฟฟิวชัน		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4990 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2(2) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก-วิธีการดำเนินการสำหรับเปลวไฟแบบดิฟฟิวชัน		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4990 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2(2) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก-วิธีการดำเนินการสำหรับเปลวไฟแบบดิฟฟิวชัน
272 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4989 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2(1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก-เครื่องทดสอบ 9/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4989 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2(1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก-เครื่องทดสอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4989 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2(1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก-เครื่องทดสอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4989 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2(1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก-เครื่องทดสอบ
273 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4988 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(3) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว-วิธีดำเนินการประเมินหยด/อนุภาคที่ติดไฟ 9/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4988 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(3) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว-วิธีดำเนินการประเมินหยด/อนุภาคที่ติดไฟ		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4988 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(3) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว-วิธีดำเนินการประเมินหยด/อนุภาคที่ติดไฟ		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4988 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(3) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว-วิธีดำเนินการประเมินหยด/อนุภาคที่ติดไฟ
274 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4986 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(2) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว-วิธีดำเนินการสำหรับเปลวไฟแบบพรีมิกซ์ 1 kW 9/5/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4986 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(2) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว-วิธีดำเนินการสำหรับเปลวไฟแบบพรีมิกซ์ 1 kW		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4986 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(2) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว-วิธีดำเนินการสำหรับเปลวไฟแบบพรีมิกซ์ 1 kW		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4986 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1(2) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว-วิธีดำเนินการสำหรับเปลวไฟแบบพรีมิกซ์ 1 kW
275 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4976 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม 2 วิธีทดสอบและคุณลักษณะที่ต้องการ 27/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4976 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม 2 วิธีทดสอบและคุณลักษณะที่ต้องการ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4976 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม 2 วิธีทดสอบและคุณลักษณะที่ต้องการ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4976 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม 2 วิธีทดสอบและคุณลักษณะที่ต้องการ
276 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4977 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัย และสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่คล้ายกัน เล่ม 2 (1) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 27/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4977 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัย และสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่คล้ายกัน เล่ม 2 (1) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4977 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัย และสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่คล้ายกัน เล่ม 2 (1) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4977 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัย และสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่คล้ายกัน เล่ม 2 (1) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
277 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4978 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าใช้ที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (2) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าควบคุมระยะไกล (RCS) แม่เหล็กไฟฟ้า 27/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4978 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าใช้ที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (2) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าควบคุมระยะไกล (RCS) แม่เหล็กไฟฟ้า				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4978 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าใช้ที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (2) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าควบคุมระยะไกล (RCS) แม่เหล็กไฟฟ้า				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4978 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าใช้ที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (2) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าควบคุมระยะไกล (RCS) แม่เหล็กไฟฟ้า
278 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4979 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้ายืดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (3) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าหน่วงเวลา(TDS) 27/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4979 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้ายืดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (3) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าหน่วงเวลา(TDS)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4979 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้ายืดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (3) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าหน่วงเวลา(TDS)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4979 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้ายืดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (3) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าหน่วงเวลา(TDS)
279 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4980 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้า ใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายืดกับที่ที่คล้ายัน เล่ม 2 (4) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าแยกวงจร 27/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4980 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้า ใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายืดกับที่ที่คล้ายัน เล่ม 2 (4) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าแยกวงจร ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4980 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้า ใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายืดกับที่ที่คล้ายัน เล่ม 2 (4) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าแยกวงจร ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4980 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้า ใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายืดกับที่ที่คล้ายัน เล่ม 2 (4) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าแยกวงจร
280 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4981 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าใช้ที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (5) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาคารบ้านเรือน (HBES) 27/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4981 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าใช้ที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (5) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาคารบ้านเรือน (HBES) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4981 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าใช้ที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (5) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาคารบ้านเรือน (HBES) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4981 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตซ์ไฟฟ้าใช้ที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (5) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอาคารบ้านเรือน (HBES)
281 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4975 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม 1 เครื่องทดสอบ 27/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4975 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม 1 เครื่องทดสอบ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4975 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม 1 เครื่องทดสอบ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4975 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม 1 เครื่องทดสอบ
282 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4971 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ระบบการจำแนก เล่ม 1 โครงสร้างระบบการจำแนก 21/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4971 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ระบบการจำแนก เล่ม 1 โครงสร้างระบบการจำแนก					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4971 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ระบบการจำแนก เล่ม 1 โครงสร้างระบบการจำแนก					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4971 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ระบบการจำแนก เล่ม 1 โครงสร้างระบบการจำแนก
283 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4968 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทางเรือและทางทะเล - ถุงลมปล่อยเรือลงน้ำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 18/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4968 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทางเรือและทางทะเล - ถุงลมปล่อยเรือลงน้ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4968 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทางเรือและทางทะเล - ถุงลมปล่อยเรือลงน้ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4968 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทางเรือและทางทะเล - ถุงลมปล่อยเรือลงน้ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
284 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4965 (พ.ศ. 2560)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์นวดผมชนิดล้างออก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 18/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4965 (พ.ศ. 2560)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์นวดผมชนิดล้างออก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4965 (พ.ศ. 2560)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์นวดผมชนิดล้างออก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4965 (พ.ศ. 2560)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์นวดผมชนิดล้างออก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
285 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4970 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม เล่ม 2 ประเภทความดันต่ำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 18/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4970 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม เล่ม 2 ประเภทความดันต่ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4970 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม เล่ม 2 ประเภทความดันต่ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4970 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม เล่ม 2 ประเภทความดันต่ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
286 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4969 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม เล่ม 1 ประเภทความดันสูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 18/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4969 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม เล่ม 1 ประเภทความดันสูง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4969 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม เล่ม 1 ประเภทความดันสูง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4969 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทางเรือและทางทะเล - ยางกันเรือกระแทกแบบสูบลม เล่ม 1 ประเภทความดันสูง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
287 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4967 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - กระบวนการลงทะเบียนรายการ เล่ม 2 การนําเค้าร่าง XML ไปปฏิบัติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 18/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4967 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - กระบวนการลงทะเบียนรายการ เล่ม 2 การนําเค้าร่าง XML ไปปฏิบัติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4967 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - กระบวนการลงทะเบียนรายการ เล่ม 2 การนําเค้าร่าง XML ไปปฏิบัติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4967 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - กระบวนการลงทะเบียนรายการ เล่ม 2 การนําเค้าร่าง XML ไปปฏิบัติ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
288 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4966 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ - กระบวนการลงทะเบียนรายการ เล่ม 1 หลักการพื้นฐาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 18/4/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4966 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ - กระบวนการลงทะเบียนรายการ เล่ม 1 หลักการพื้นฐาน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4966 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ - กระบวนการลงทะเบียนรายการ เล่ม 1 หลักการพื้นฐาน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4966 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สารสนเทศภูมิศาสตร์ - กระบวนการลงทะเบียนรายการ เล่ม 1 หลักการพื้นฐาน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560
289 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4959 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว - กรดเล่ม 2 มิติของแบตเตอรี่ มิติของขั้วและการทําเครื่องหมายของขั้ว 15/3/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4959 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว - กรดเล่ม 2 มิติของแบตเตอรี่ มิติของขั้วและการทําเครื่องหมายของขั้ว ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4959 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว - กรดเล่ม 2 มิติของแบตเตอรี่ มิติของขั้วและการทําเครื่องหมายของขั้ว ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4959 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว - กรดเล่ม 2 มิติของแบตเตอรี่ มิติของขั้วและการทําเครื่องหมายของขั้ว
290 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4963 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทําลาย - การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง - เทคนิค ระดับการทดสอบและการประเมิน 15/3/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4963 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทําลาย - การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง - เทคนิค ระดับการทดสอบและการประเมิน						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4963 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทําลาย - การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง - เทคนิค ระดับการทดสอบและการประเมิน						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4963 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทําลาย - การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง - เทคนิค ระดับการทดสอบและการประเมิน
291 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4962 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทําลาย - การทดสอบรอยเชื่อมแบบหลอมละลาย โดยวิธีการตรวจพินิจ 15/3/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4962 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทําลาย - การทดสอบรอยเชื่อมแบบหลอมละลาย โดยวิธีการตรวจพินิจ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4962 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทําลาย - การทดสอบรอยเชื่อมแบบหลอมละลาย โดยวิธีการตรวจพินิจ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4962 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทําลาย - การทดสอบรอยเชื่อมแบบหลอมละลาย โดยวิธีการตรวจพินิจ
292 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4961 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิเล็กโทรอคูสติกส์ - เครื่องช่วยฟังเล่ม 7 การวัดลักษณะเฉพาะด้านสมรรถนะของเครื่องช่วยฟังเพื่อการประกันคุณภาพ สําหรับการผลิต การจัดหา และการส่งมอบ 15/3/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4961 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิเล็กโทรอคูสติกส์ - เครื่องช่วยฟังเล่ม 7 การวัดลักษณะเฉพาะด้านสมรรถนะของเครื่องช่วยฟังเพื่อการประกันคุณภาพ สําหรับการผลิต การจัดหา และการส่งมอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4961 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิเล็กโทรอคูสติกส์ - เครื่องช่วยฟังเล่ม 7 การวัดลักษณะเฉพาะด้านสมรรถนะของเครื่องช่วยฟังเพื่อการประกันคุณภาพ สําหรับการผลิต การจัดหา และการส่งมอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4961 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิเล็กโทรอคูสติกส์ - เครื่องช่วยฟังเล่ม 7 การวัดลักษณะเฉพาะด้านสมรรถนะของเครื่องช่วยฟังเพื่อการประกันคุณภาพ สําหรับการผลิต การจัดหา และการส่งมอบ
293 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4960 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว – กรด เล่ม 4 มิติของแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ 15/3/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4960 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว – กรด เล่ม 4 มิติของแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4960 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว – กรด เล่ม 4 มิติของแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4960 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว – กรด เล่ม 4 มิติของแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ขนาดใหญ่
294 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4964 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 15/3/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4964 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4964 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4964 (พ.ศ. 2560)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก
295 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4954 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ-ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ-การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 1 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึง น้อยกว่า 1 100 MPa 9/3/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4954 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ-ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ-การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 1 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึง น้อยกว่า 1 100 MPa ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4954 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ-ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ-การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 1 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึง น้อยกว่า 1 100 MPa ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4954 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ-ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ-การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 1 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึง น้อยกว่า 1 100 MPa
296 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4958 (พ.ศ. 2560)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลิปสติ 9/3/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4958 (พ.ศ. 2560)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลิปสติ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4958 (พ.ศ. 2560)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลิปสติ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4958 (พ.ศ. 2560)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลิปสติ
297 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4957 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ-ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ-การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 4 ถังก๊าซเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีค่าความต้านแรงดึงสูงสุด น้อยกว่า 1 100 MPa 9/3/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4957 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ-ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ-การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 4 ถังก๊าซเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีค่าความต้านแรงดึงสูงสุด น้อยกว่า 1 100 MPa	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4957 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ-ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ-การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 4 ถังก๊าซเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีค่าความต้านแรงดึงสูงสุด น้อยกว่า 1 100 MPa	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4957 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ-ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ-การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 4 ถังก๊าซเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีค่าความต้านแรงดึงสูงสุด น้อยกว่า 1 100 MPa
298 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4956 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ-ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ-การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 3 ถังก๊าซเหล็กกล้าอบปกติ 9/3/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4956 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ-ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ-การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 3 ถังก๊าซเหล็กกล้าอบปกติ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4956 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ-ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ-การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 3 ถังก๊าซเหล็กกล้าอบปกติ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4956 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ-ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ-การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 3 ถังก๊าซเหล็กกล้าอบปกติ
299 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4747 (พ.ศ. 2558) 7/3/2560 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4747 (พ.ศ. 2558)
												แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4747 (พ.ศ. 2558)
												แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4747 (พ.ศ. 2558)
300 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4689 (พ.ศ. 2558) 7/3/2560 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4689 (พ.ศ. 2558)
												แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4689 (พ.ศ. 2558)
												แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4689 (พ.ศ. 2558)
301 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4680 (พ.ศ. 2558) 7/3/2560 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4680 (พ.ศ. 2558)
												แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4680 (พ.ศ. 2558)
												แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4680 (พ.ศ. 2558)
302 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4826 (พ.ศ. 2559) 7/3/2560 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4826 (พ.ศ. 2559)
												แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4826 (พ.ศ. 2559)
												แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4826 (พ.ศ. 2559)
303 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4949 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีโป๊รถยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีโป๊ยานยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส 20/2/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4949 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีโป๊รถยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีโป๊ยานยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4949 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีโป๊รถยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีโป๊ยานยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4949 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีโป๊รถยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีโป๊ยานยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส
304 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4953 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 3 โต๊ะเดิน 20/2/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4953 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 3 โต๊ะเดิน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4953 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 3 โต๊ะเดิน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4953 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 3 โต๊ะเดิน
305 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4952 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 2 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดมีล้อ 20/2/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4952 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 2 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดมีล้อ								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4952 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 2 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดมีล้อ								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4952 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 2 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดมีล้อ
306 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4951 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดพลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียวสำหรับอาหาร 20/2/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4951 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดพลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียวสำหรับอาหาร
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4951 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดพลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียวสำหรับอาหาร
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4951 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดพลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียวสำหรับอาหาร
307 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4950 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง - การติดตามและการนำหน 20/2/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4950 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง - การติดตามและการนำหน								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4950 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง - การติดตามและการนำหน								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4950 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง - การติดตามและการนำหน
308 ประกาศอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4946 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง - การกำหนดเส้นทางการนำหน 9/1/2560 ประกาศอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4946 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง - การกำหนดเส้นทางการนำหน						ประกาศอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4946 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง - การกำหนดเส้นทางการนำหน						ประกาศอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4946 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - การบริการเชิงตำแหน่งที่ตั้ง - การกำหนดเส้นทางการนำหน
309 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4947 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 8 และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 8 วิธีทดสอบปริมาณน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ความข้นเหลวปกติของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์ 9/1/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4947 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 8 และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 8 วิธีทดสอบปริมาณน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ความข้นเหลวปกติของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4947 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 8 และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 8 วิธีทดสอบปริมาณน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ความข้นเหลวปกติของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4947 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 8 และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 8 วิธีทดสอบปริมาณน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ความข้นเหลวปกติของซีเมนต์ไฮดรอลิกเพสต์
310 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4945 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้อมูล 9/1/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4945 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้อมูล ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4945 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้อมูล ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4945 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ข้อมูล
311 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4943 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - พจนานุกรมแนวคิดด้านรูปลักษณ์และการลงทะเบียน 9/1/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4943 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - พจนานุกรมแนวคิดด้านรูปลักษณ์และการลงทะเบียน							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4943 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - พจนานุกรมแนวคิดด้านรูปลักษณ์และการลงทะเบียน							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4943 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - พจนานุกรมแนวคิดด้านรูปลักษณ์และการลงทะเบียน
312 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4942 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - การเป็นไปตามมาตรฐานและการทดสอบ 9/1/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4942 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - การเป็นไปตามมาตรฐานและการทดสอบ					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4942 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - การเป็นไปตามมาตรฐานและการทดสอบ					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4942 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - การเป็นไปตามมาตรฐานและการทดสอบ
313 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4941 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้าและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า 9/1/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4941 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้าและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4941 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้าและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4941 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้าและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า
314 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4940 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีรองทับหน้า (สีพื้น)และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีพื้นรองทับหน้า 9/1/2560 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4940 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีรองทับหน้า (สีพื้น)และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีพื้นรองทับหน้า		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4940 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีรองทับหน้า (สีพื้น)และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีพื้นรองทับหน้า		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4940 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีรองทับหน้า (สีพื้น)และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีพ่นยานยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีพื้นรองทับหน้า
315 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4931 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 22 ความทนน้ำ 28/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4931 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 22 ความทนน้ำ		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4931 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 22 ความทนน้ำ		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4931 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 22 ความทนน้ำ
316 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4937 (พ.ศ.2559)เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแว่นตา : แก้ว และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา เล่ม 1 ข้อกําหนดพื้นฐานของเลนส์สําเร็จรูป 28/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4937 (พ.ศ.2559)เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแว่นตา : แก้ว และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา เล่ม 1 ข้อกําหนดพื้นฐานของเลนส์สําเร็จรูป
												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4937 (พ.ศ.2559)เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแว่นตา : แก้ว และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา เล่ม 1 ข้อกําหนดพื้นฐานของเลนส์สําเร็จรูป
												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4937 (พ.ศ.2559)เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแว่นตา : แก้ว และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา เล่ม 1 ข้อกําหนดพื้นฐานของเลนส์สําเร็จรูป
317 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4930 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 47 การกรีดเป็นตาราง 28/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4930 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 47 การกรีดเป็นตาราง	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4930 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 47 การกรีดเป็นตาราง	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4930 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 47 การกรีดเป็นตาราง
318 ประกาศอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4938 (พ.ศ.2559) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแว่นตา : แก้ว และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา เล่ม 2 ข้อกําหนดของเลนส์โฟกัสเดียว เลนส์สองโฟกัส และเลนส์สามโฟกัส 28/12/2559 ประกาศอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4938 (พ.ศ.2559) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแว่นตา : แก้ว และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา เล่ม 2 ข้อกําหนดของเลนส์โฟกัสเดียว เลนส์สองโฟกัส และเลนส์สามโฟกัส							ประกาศอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4938 (พ.ศ.2559) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแว่นตา : แก้ว และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา เล่ม 2 ข้อกําหนดของเลนส์โฟกัสเดียว เลนส์สองโฟกัส และเลนส์สามโฟกัส							ประกาศอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4938 (พ.ศ.2559) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแว่นตา : แก้ว และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา เล่ม 2 ข้อกําหนดของเลนส์โฟกัสเดียว เลนส์สองโฟกัส และเลนส์สามโฟกัส
319 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4935 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 57 การหาความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืดแบบหมุน 28/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4935 (พ.ศ.2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 57 การหาความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืดแบบหมุน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4935 (พ.ศ.2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 57 การหาความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืดแบบหมุน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4935 (พ.ศ.2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 57 การหาความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืดแบบหมุน
320 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4934 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 56 การหาความหนืดโดยถ้วยความหนืดฟอร์ด 28/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4934 (พ.ศ.2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 56 การหาความหนืดโดยถ้วยความหนืดฟอร์ด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4934 (พ.ศ.2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 56 การหาความหนืดโดยถ้วยความหนืดฟอร์ด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4934 (พ.ศ.2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 56 การหาความหนืดโดยถ้วยความหนืดฟอร์ด
321 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4929 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟโดยวิธีถ้วยปิด 28/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4929 (พ.ศ.2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟโดยวิธีถ้วยปิด												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4929 (พ.ศ.2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟโดยวิธีถ้วยปิด												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4929 (พ.ศ.2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟโดยวิธีถ้วยปิด
322 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4933 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอทในสี และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอท 28/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4933 (พ.ศ.2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอทในสี
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอท ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4933 (พ.ศ.2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอทในสี
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอท ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4933 (พ.ศ.2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอทในสี
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอท
323 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4932 (พ.ศ.2559 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 23 ความทนของเหลว 28/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4932 (พ.ศ.2559 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 23 ความทนของเหลว		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4932 (พ.ศ.2559 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 23 ความทนของเหลว		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4932 (พ.ศ.2559 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 23 ความทนของเหลว
324 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4936 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เล่ม 1 : วิธีแตกต่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาปริมาณ สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เล่ม 2 : วิธีก๊าซโครมาโทกราฟิคและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ของสีอิมัลชันที่มีสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ปริมาณต่ำ (สีอิมัลชันที่มีน้ำเป็นตัวทําละลาย) และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 53 การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ 28/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4936 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เล่ม 1 : วิธีแตกต่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาปริมาณ สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เล่ม 2 : วิธีก๊าซโครมาโทกราฟิคและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ของสีอิมัลชันที่มีสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ปริมาณต่ำ (สีอิมัลชันที่มีน้ำเป็นตัวทําละลาย) และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 53 การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4936 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เล่ม 1 : วิธีแตกต่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาปริมาณ สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เล่ม 2 : วิธีก๊าซโครมาโทกราฟิคและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ของสีอิมัลชันที่มีสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ปริมาณต่ำ (สีอิมัลชันที่มีน้ำเป็นตัวทําละลาย) และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 53 การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4936 (พ.ศ. 2559) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เล่ม 1 : วิธีแตกต่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาปริมาณ สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ เล่ม 2 : วิธีก๊าซโครมาโทกราฟิคและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ของสีอิมัลชันที่มีสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ปริมาณต่ำ (สีอิมัลชันที่มีน้ำเป็นตัวทําละลาย) และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 53 การหาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้
325 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4939 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแว่นตา : แก้ว และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา เล่ม 3 ข้อกําหนดของเลนส์โพรเกรสซิฟ 28/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4939 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแว่นตา : แก้ว และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา เล่ม 3 ข้อกําหนดของเลนส์โพรเกรสซิฟ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4939 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแว่นตา : แก้ว และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา เล่ม 3 ข้อกําหนดของเลนส์โพรเกรสซิฟ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4939 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแว่นตา : แก้ว และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลนส์แว่นตา เล่ม 3 ข้อกําหนดของเลนส์โพรเกรสซิฟ
326 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4926 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเล่ม 54 การหาอายุการใช้งานหลังผสมของระบบวัสดุเคลือบหลายส่วนประกอบ 22/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4926 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเล่ม 54 การหาอายุการใช้งานหลังผสมของระบบวัสดุเคลือบหลายส่วนประกอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4926 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเล่ม 54 การหาอายุการใช้งานหลังผสมของระบบวัสดุเคลือบหลายส่วนประกอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4926 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเล่ม 54 การหาอายุการใช้งานหลังผสมของระบบวัสดุเคลือบหลายส่วนประกอบ
327 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4927 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 55 การหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ 22/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4927 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เล่ม 55 การหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4927 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เล่ม 55 การหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4927 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เล่ม 55 การหาปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต์
328 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4917 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีดผ่าตัดนิ้วล็อก 22/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4917 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีดผ่าตัดนิ้วล็อก
												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4917 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีดผ่าตัดนิ้วล็อก
												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4917 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีดผ่าตัดนิ้วล็อก
329 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4928 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วในสี และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วและปริมาณแคดเมียม 22/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4928 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วในสี และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วและปริมาณแคดเมียม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4928 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วในสี และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วและปริมาณแคดเมียม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4928 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วในสี และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วและปริมาณแคดเมียม
330 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4918 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อลดแรงกระแทกสําหรับใช้ทางการแพทย์ 22/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4918 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อลดแรงกระแทกสําหรับใช้ทางการแพทย์			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4918 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อลดแรงกระแทกสําหรับใช้ทางการแพทย์			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4918 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อลดแรงกระแทกสําหรับใช้ทางการแพทย์
331 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4920 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเทอร์มอเซตติงพอลิเมอร์ 22/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4920 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเทอร์มอเซตติงพอลิเมอร์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4920 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเทอร์มอเซตติงพอลิเมอร์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4920 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเทอร์มอเซตติงพอลิเมอร์
332 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4921 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 7 การหาความหนาแน่น 22/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4921 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 7 การหาความหนาแน่น
												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4921 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 7 การหาความหนาแน่น
												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4921 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 7 การหาความหนาแน่น
333 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4922 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสีวาร์นิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืดและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืดแบบสตอร์เมอร์ 22/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4922 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสีวาร์นิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืดและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เล่ม 14 การหาความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืดแบบสตอร์เมอร์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4922 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสีวาร์นิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืดและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เล่ม 14 การหาความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืดแบบสตอร์เมอร์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4922 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสีวาร์นิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืดและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เล่ม 14 การหาความหนืดโดยเครื่องวัดความหนืดแบบสตอร์เมอร์
334 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4923 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีด้วยตาและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีของฟิล์มสีด้วยตา 22/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4923 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีด้วยตาและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีของฟิล์มสีด้วยตา ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4923 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีด้วยตาและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีของฟิล์มสีด้วยตา ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4923 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีด้วยตาและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีของฟิล์มสีด้วยตา
335 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4924 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 ความทนทานต่อการดัดโค้ง และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสีวาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 การทดสอบการดัดโค้ง 22/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4924 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 ความทนทานต่อการดัดโค้ง
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสีวาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 การทดสอบการดัดโค้ง			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4924 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 ความทนทานต่อการดัดโค้ง
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสีวาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 การทดสอบการดัดโค้ง			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4924 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 ความทนทานต่อการดัดโค้ง
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสีวาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 การทดสอบการดัดโค้ง
336 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4925 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 52 การประเมินความทนสภาพลมฟ้าอากาศธรรมชาติของวัสดุเคลือบ 22/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4925 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 52 การประเมินความทนสภาพลมฟ้าอากาศธรรมชาติของวัสดุเคลือบ								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4925 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 52 การประเมินความทนสภาพลมฟ้าอากาศธรรมชาติของวัสดุเคลือบ								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4925 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 52 การประเมินความทนสภาพลมฟ้าอากาศธรรมชาติของวัสดุเคลือบ
337 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4916 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่องบรรจุชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม 22/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4916 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่องบรรจุชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4916 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่องบรรจุชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4916 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่องบรรจุชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม
338 พระราชกฤษฎีกา ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์ก้ามปูต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2559 20/12/2559 พระราชกฤษฎีกา
ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์ก้ามปูต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2559				พระราชกฤษฎีกา
ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์ก้ามปูต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2559				พระราชกฤษฎีกา
ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์ก้ามปูต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2559
339 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559 20/12/2559 พระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559						พระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559						พระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559
340 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559 20/12/2559 พระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการ
ด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. 2559								พระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการ
ด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. 2559								พระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการ
ด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. 2559
341 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4915 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 2 ไม้เท้าสามขาหรือมากกว่า 20/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4915 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 2 ไม้เท้าสามขาหรือมากกว่า			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4915 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 2 ไม้เท้าสามขาหรือมากกว่า			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4915 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 2 ไม้เท้าสามขาหรือมากกว่า
342 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4910 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน 20/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4910 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4910 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4910 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน
343 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4911 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารงานคุณภาพ - หลักการพื้นฐานและคำศัพท์ 20/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4911 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารงานคุณภาพ - หลักการพื้นฐานและคำศัพท์			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4911 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารงานคุณภาพ - หลักการพื้นฐานและคำศัพท์			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4911 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารงานคุณภาพ - หลักการพื้นฐานและคำศัพท์
344 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4913 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการใช้และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการใช้ 20/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4913 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการใช้และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการใช้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4913 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการใช้และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการใช้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4913 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการใช้และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการใช้
345 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4912 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกําหนด 20/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4912 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกําหนด				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4912 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกําหนด				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4912 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกําหนด
346 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4914 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 1 ไม้ค้ำยันแขน 20/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4914 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 1 ไม้ค้ำยันแขน	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4914 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 1 ไม้ค้ำยันแขน	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4914 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนข้างเดียว เล่ม 1 ไม้ค้ำยันแขน
347 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4908 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 8 วิธีทดสอบบันไดรถและระบบขับขี่ 19/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4908 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 8 วิธีทดสอบบันไดรถและระบบขับขี่	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4908 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 8 วิธีทดสอบบันไดรถและระบบขับขี่	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4908 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 8 วิธีทดสอบบันไดรถและระบบขับขี่
348 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4900 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่นพลาสติกรองรับสินค้า 19/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4900 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่นพลาสติกรองรับสินค้า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4900 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่นพลาสติกรองรับสินค้า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4900 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่นพลาสติกรองรับสินค้า
349 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4902 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4 วิธีทดสอบห้ามล้อ 19/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4902 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4 วิธีทดสอบห้ามล้อ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4902 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4 วิธีทดสอบห้ามล้อ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4902 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 4 วิธีทดสอบห้ามล้อ
350 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4903 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 5 วิธีทดสอบชุดบังคับเลี้ยว 19/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4903 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 5 วิธีทดสอบชุดบังคับเลี้ยว							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4903 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 5 วิธีทดสอบชุดบังคับเลี้ยว							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4903 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 5 วิธีทดสอบชุดบังคับเลี้ยว
351 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4904 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 6 วิธีทดสอบโครงรถและตะเกียบ 19/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4904 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 6 วิธีทดสอบโครงรถและตะเกียบ	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4904 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 6 วิธีทดสอบโครงรถและตะเกียบ	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4904 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 6 วิธีทดสอบโครงรถและตะเกียบ
352 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4905 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 1 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดสี่ขา 19/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4905 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 1 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดสี่ขา		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4905 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 1 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดสี่ขา		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4905 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ช่วยเดินใช้แขนสองข้าง เล่ม 1 อุปกรณ์ช่วยเดินชนิดสี่ขา
353 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4907 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 7 วิธีทดสอบล้อรถและวงล้อ 19/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4907 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 7 วิธีทดสอบล้อรถและวงล้อ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4907 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 7 วิธีทดสอบล้อรถและวงล้อ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4907 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 7 วิธีทดสอบล้อรถและวงล้อ
354 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4909 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 55เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 9 วิธีทดสอบอานรถและเสาอานรถ 19/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4909 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
55เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 9 วิธีทดสอบอานรถและเสาอานรถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4909 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
55เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 9 วิธีทดสอบอานรถและเสาอานรถ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4909 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
55เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รถจักรยาน เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 9 วิธีทดสอบอานรถและเสาอานรถ
355 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4899 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำยาดัดผม และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดัดผม 19/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4899 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำยาดัดผม
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดัดผม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4899 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำยาดัดผม
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดัดผม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4899 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำยาดัดผม
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดัดผม
356 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4906 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกําหนดทั่วไป 19/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4906 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกําหนดทั่วไป					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4906 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกําหนดทั่วไป					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4906 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกําหนดทั่วไป
357 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4896 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 10 : คู่มือผู้ใช้ฟิวส์ขนาดเล็ก 15/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4896 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 10 : คู่มือผู้ใช้ฟิวส์ขนาดเล็ก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4896 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 10 : คู่มือผู้ใช้ฟิวส์ขนาดเล็ก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4896 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 10 : คู่มือผู้ใช้ฟิวส์ขนาดเล็ก
358 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4897 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์ 15/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4897 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4897 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4897 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าต์
359 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4895 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สําหรับตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็กและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 : ตัวยึดฟิวส์สําหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก 15/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4895 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สําหรับตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็กและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 : ตัวยึดฟิวส์สําหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4895 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สําหรับตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็กและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 : ตัวยึดฟิวส์สําหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4895 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สําหรับตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็กและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 : ตัวยึดฟิวส์สําหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก
360 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4894 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 4 ตัวฟิวส์ UMF-ชนิดติดตั้งผ่านรูและชนิดติดตั้งบนพื้นผิว 15/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4894 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 4 ตัวฟิวส์ UMF-ชนิดติดตั้งผ่านรูและชนิดติดตั้งบนพื้นผิว		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4894 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 4 ตัวฟิวส์ UMF-ชนิดติดตั้งผ่านรูและชนิดติดตั้งบนพื้นผิว		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4894 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 4 ตัวฟิวส์ UMF-ชนิดติดตั้งผ่านรูและชนิดติดตั้งบนพื้นผิว
361 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4893 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 3 ตัวฟิวส์ขนาดเล็กแบบย่อย 15/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4893 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 3 ตัวฟิวส์ขนาดเล็กแบบย่อย	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4893 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 3 ตัวฟิวส์ขนาดเล็กแบบย่อย	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4893 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 3 ตัวฟิวส์ขนาดเล็กแบบย่อย
362 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4898 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 6 คุณลักษณะเพิ่มเติมสําหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ป้องกันระบบพลังงานของแรงดันพลังแสงอาทิตย์ 15/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4898 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ
เล่ม 6 คุณลักษณะเพิ่มเติมสําหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ป้องกันระบบพลังงานของแรงดันพลังแสงอาทิตย์							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4898 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ
เล่ม 6 คุณลักษณะเพิ่มเติมสําหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ป้องกันระบบพลังงานของแรงดันพลังแสงอาทิตย์							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4898 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ
เล่ม 6 คุณลักษณะเพิ่มเติมสําหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ป้องกันระบบพลังงานของแรงดันพลังแสงอาทิตย์
363 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4888 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี 14/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4888 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4888 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4888 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี
364 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4885 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเปล่งรังสีความร้อน 14/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4885 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเปล่งรังสีความร้อน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4885 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเปล่งรังสีความร้อน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4885 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเปล่งรังสีความร้อน
365 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4887 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 7 ศูนย์สั่งการดับเพลิงในอาคาร 14/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4887 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 7 ศูนย์สั่งการดับเพลิงในอาคาร			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4887 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 7 ศูนย์สั่งการดับเพลิงในอาคาร			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4887 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกําหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 7 ศูนย์สั่งการดับเพลิงในอาคาร
366 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4889 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ําร้อนน้ําเย็นบริโภคและตู้น้ําเย็นบริโภค ด้านประสิทธิภาพพลังงาน 14/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4889 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ําร้อนน้ําเย็นบริโภคและตู้น้ําเย็นบริโภค ด้านประสิทธิภาพพลังงาน		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4889 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ําร้อนน้ําเย็นบริโภคและตู้น้ําเย็นบริโภค ด้านประสิทธิภาพพลังงาน		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4889 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ําร้อนน้ําเย็นบริโภคและตู้น้ําเย็นบริโภค ด้านประสิทธิภาพพลังงาน
367 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4890 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 5 ข้อแนะนําสําหรับการใช้งานฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ 14/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4890 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 5 ข้อแนะนําสําหรับการใช้งานฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4890 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 5 ข้อแนะนําสําหรับการใช้งานฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4890 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 5 ข้อแนะนําสําหรับการใช้งานฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ
368 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4884 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงยางอนามัยจากน้ํายางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงยางอนามัยชายจากน้ํายางธรรมชาติ – คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ 14/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4884 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงยางอนามัยจากน้ํายางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงยางอนามัยชายจากน้ํายางธรรมชาติ – คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4884 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงยางอนามัยจากน้ํายางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงยางอนามัยชายจากน้ํายางธรรมชาติ – คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4884 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงยางอนามัยจากน้ํายางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงยางอนามัยชายจากน้ํายางธรรมชาติ – คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
369 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4891 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 1 บทนิยามสําหรับฟิวส์ขนาดเล็ก และคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปสําหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก 14/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4891 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 1 บทนิยามสําหรับฟิวส์ขนาดเล็ก และคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปสําหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4891 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 1 บทนิยามสําหรับฟิวส์ขนาดเล็ก และคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปสําหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4891 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 1 บทนิยามสําหรับฟิวส์ขนาดเล็ก และคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปสําหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก
370 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4886 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเปล่งรังสีความร้อน 14/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4886     
 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเปล่งรังสีความร้อน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4886     
 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเปล่งรังสีความร้อน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4886     
 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเปล่งรังสีความร้อน
371 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 9/12/2559 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs)
เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs)
เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs)
เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
372 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4883 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษเหนียว 6/12/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4883 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษเหนียว	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4883 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษเหนียว	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4883 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษเหนียว
373 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4858 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบ เต้ารับ - จ่าย ตัวต่อยานยนต์ และตัวรับยานยนต์ – การประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่มที่ 2 ข้อกำหนด ความเข้ากันได้เชิงมิติ และกระสับเปลี่ยนได้ สำหรับขาเสียบและท่อนหน้าสัมผัสของเต้าไฟฟ้ากระแสลับ 10/11/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4858 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบ เต้ารับ - จ่าย ตัวต่อยานยนต์ และตัวรับยานยนต์ – การประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่มที่ 2 ข้อกำหนด ความเข้ากันได้เชิงมิติ และกระสับเปลี่ยนได้ สำหรับขาเสียบและท่อนหน้าสัมผัสของเต้าไฟฟ้ากระแสลับ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4858 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบ เต้ารับ - จ่าย ตัวต่อยานยนต์ และตัวรับยานยนต์ – การประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่มที่ 2 ข้อกำหนด ความเข้ากันได้เชิงมิติ และกระสับเปลี่ยนได้ สำหรับขาเสียบและท่อนหน้าสัมผัสของเต้าไฟฟ้ากระแสลับ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4858 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบ เต้ารับ - จ่าย ตัวต่อยานยนต์ และตัวรับยานยนต์ – การประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำของยานยนต์ไฟฟ้า เล่มที่ 2 ข้อกำหนด ความเข้ากันได้เชิงมิติ และกระสับเปลี่ยนได้ สำหรับขาเสียบและท่อนหน้าสัมผัสของเต้าไฟฟ้ากระแสลับ
374 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4863 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เล่มที่ 1 ข้อกำหนดและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เล่ม 1 ข้อกำหนด 10/11/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4863 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เล่มที่ 1 ข้อกำหนดและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เล่ม 1 ข้อกำหนด					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4863 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เล่มที่ 1 ข้อกำหนดและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เล่ม 1 ข้อกำหนด					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4863 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เล่มที่ 1 ข้อกำหนดและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เล่ม 1 ข้อกำหนด
375 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4859 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัรฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 5 การหาความหนาของฟิล์มและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 5 การหาความหนาของฟิล์ม 10/11/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4859 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัรฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 5 การหาความหนาของฟิล์มและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 5 การหาความหนาของฟิล์ม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4859 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัรฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 5 การหาความหนาของฟิล์มและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 5 การหาความหนาของฟิล์ม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4859 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัรฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 5 การหาความหนาของฟิล์มและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 5 การหาความหนาของฟิล์ม
376 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4860 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดลองสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 6 การหาสารที่ระเหย และสารที่ไม่ระเหย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทอสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 6 การหาปริมาณสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย 10/11/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4860 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดลองสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 6 การหาสารที่ระเหย และสารที่ไม่ระเหย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทอสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 6 การหาปริมาณสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4860 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดลองสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 6 การหาสารที่ระเหย และสารที่ไม่ระเหย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทอสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 6 การหาปริมาณสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4860 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดลองสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 6 การหาสารที่ระเหย และสารที่ไม่ระเหย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทอสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 6 การหาปริมาณสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย
377 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4862 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แก้ไขครั้งที่ 3) 10/11/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4862 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แก้ไขครั้งที่ 3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4862 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แก้ไขครั้งที่ 3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4862 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แก้ไขครั้งที่ 3)
378 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4861 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 8 การหาความละเอียด 10/11/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4861 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 8 การหาความละเอียด		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4861 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 8 การหาความละเอียด		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4861 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่มที่ 8 การหาความละเอียด
379 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 12/10/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2559
380 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559 21/9/2559 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559
												
												  พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559
381 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4848 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการบัดกรีแข็ง - ความไม่สมบูรณ์ในรอยต่อบัดกรีแข็ง 21/9/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4848 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการบัดกรีแข็ง - ความไม่สมบูรณ์ในรอยต่อบัดกรีแข็ง				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4848 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการบัดกรีแข็ง - ความไม่สมบูรณ์ในรอยต่อบัดกรีแข็ง				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4848 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการบัดกรีแข็ง - ความไม่สมบูรณ์ในรอยต่อบัดกรีแข็ง
382 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4841 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป 21/9/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4841 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป									ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4841 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป									ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4841 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหากรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป
383 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4847 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป 21/9/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4847 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4847 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4847 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
384 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4844 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 3 : การหาสัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน 21/9/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4844 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 3 : การหาสัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4844 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 3 : การหาสัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4844 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 3 : การหาสัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน
385 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4842 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 1 : ทั่วไป 21/9/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4842 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 1 : ทั่วไป								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4842 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 1 : ทั่วไป								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4842 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 1 : ทั่วไป
386 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4835 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยาน 22/7/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4835 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4835 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4835 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยาน
387 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4824 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 7/7/2559 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4824 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย						ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4824 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย						ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4824 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
388 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4818 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาวซีเมนต์ 7/7/2559 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4818 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาวซีเมนต์					ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4818 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาวซีเมนต์					ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4818 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกาวซีเมนต์
389 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4821 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับโครงสร้างงานตกแต่ง 7/7/2559 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4821 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับโครงสร้างงานตกแต่ง									ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4821 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับโครงสร้างงานตกแต่ง									ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4821 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับโครงสร้างงานตกแต่ง
390 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4822 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซีเมนต์เพิ่มความแข็งพื้นผิวชนิดไม่ผสมโลหะ 7/7/2559 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4822 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซีเมนต์เพิ่มความแข็งพื้นผิวชนิดไม่ผสมโลหะ ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4822 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซีเมนต์เพิ่มความแข็งพื้นผิวชนิดไม่ผสมโลหะ ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4822 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผงซีเมนต์เพิ่มความแข็งพื้นผิวชนิดไม่ผสมโลหะ
391 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4825 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดมีลวดลาย 7/7/2559 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4825 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดมีลวดลาย	ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4825 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดมีลวดลาย	ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4825 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดมีลวดลาย
392 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4823 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 7/7/2559 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4823 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย								ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4823 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย								ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4823 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
393 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4820 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาอบไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 7/7/2559 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4820 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาอบไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน									ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4820 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาอบไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน									ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4820 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาอบไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
394 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4816 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีการชักตัวอย่างโลหะบัดกรีเพื่อการวิเคราะห์ 7/7/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4816 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีการชักตัวอย่างโลหะบัดกรีเพื่อการวิเคราะห์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4816 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีการชักตัวอย่างโลหะบัดกรีเพื่อการวิเคราะห์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4816 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีการชักตัวอย่างโลหะบัดกรีเพื่อการวิเคราะห์
395 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4817 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต 7/7/2559 ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4817 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต		ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4817 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต		ประกาศกระทรวงอุตสหากรรม ฉบับที่ 4817 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต
396 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4814 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 4 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำเล่ม 4 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 10/6/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4814 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 4 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำเล่ม 4 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4814 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 4 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำเล่ม 4 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4814 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 4 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำเล่ม 4 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับตัวฟิวส์ที่ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
397 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4813 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3-1 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน)-รูปแบบต่างๆ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำเล่ม 3 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับใช้งานที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกันเป็นหลัก) ตัวอย่างของระบบฟิวส์มาตรฐาน A B C และ F 10/6/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4813 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3-1 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน)-รูปแบบต่างๆ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำเล่ม 3 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับใช้งานที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกันเป็นหลัก) ตัวอย่างของระบบฟิวส์มาตรฐาน A B C และ F					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4813 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3-1 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน)-รูปแบบต่างๆ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำเล่ม 3 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับใช้งานที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกันเป็นหลัก) ตัวอย่างของระบบฟิวส์มาตรฐาน A B C และ F					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4813 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 3-1 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน)-รูปแบบต่างๆ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำเล่ม 3 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไป (ฟิวส์สำหรับใช้งานที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกันเป็นหลัก) ตัวอย่างของระบบฟิวส์มาตรฐาน A B C และ F
398 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4812 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2-1 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม) - รูปแบบต่างๆ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก) - ตัวอย่างของระบบฟิวส์มาตรฐาน A ถึง K 8/6/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4812 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2-1 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม) - รูปแบบต่างๆ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก) - ตัวอย่างของระบบฟิวส์มาตรฐาน A ถึง K					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4812 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2-1 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม) - รูปแบบต่างๆ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก) - ตัวอย่างของระบบฟิวส์มาตรฐาน A ถึง K					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4812 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2-1 : ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม) - รูปแบบต่างๆ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมสำหรับฟิวส์ที่ใช้โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ฟิวส์สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก) - ตัวอย่างของระบบฟิวส์มาตรฐาน A ถึง K
399 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4811 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป 8/6/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4811 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4811 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4811 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป
400 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4808 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ - วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 3 ปัจจัยด้านสมรรถนะรายปี 6/6/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4808 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ - วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 3 ปัจจัยด้านสมรรถนะรายปี   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4808 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ - วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 3 ปัจจัยด้านสมรรถนะรายปี
401 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4805 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โลหะเจือสำหรับบัดกรี – ส่วนประกอบทางเคมีและรูปแบบผลิตภัณฑ์ 6/6/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4805 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โลหะเจือสำหรับบัดกรี – ส่วนประกอบทางเคมีและรูปแบบผลิตภัณฑ์							  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4805 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โลหะเจือสำหรับบัดกรี – ส่วนประกอบทางเคมีและรูปแบบผลิตภัณฑ์
402 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4807 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ - วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 2 ปัจจัยด้านสมรรถนะในการทำความร้อนตามฤดูกาล 6/6/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4807 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ - วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 2 ปัจจัยด้านสมรรถนะในการทำความร้อนตามฤดูกาล							  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4807 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ - วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 2 ปัจจัยด้านสมรรถนะในการทำความร้อนตามฤดูกาล
403 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4809 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อนแบบมีท่อส่งลมการทดสอบและการระบุสำหรับสมรรถนะ 6/6/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4809 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อนแบบมีท่อส่งลมการทดสอบและการระบุสำหรับสมรรถนะ			  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4809 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อนแบบมีท่อส่งลมการทดสอบและการระบุสำหรับสมรรถนะ
404 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4810 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศระบบแยกส่วนหลายชุดการทดสอบและการระบุสมรรถนะ 6/6/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4810 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศระบบแยกส่วนหลายชุดการทดสอบและการระบุสมรรถนะ						  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4810 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศระบบแยกส่วนหลายชุดการทดสอบและการระบุสมรรถนะ
405 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4806 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ - วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 1 ปัจจัยด้านสมรรถนะในการทำความเย็นตามฤดูกาล 6/6/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4806 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ - วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 1 ปัจจัยด้านสมรรถนะในการทำความเย็นตามฤดูกาล   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4806 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ - วิธีการทดสอบและคำนวณปัจจัยด้านสมรรถนะตามฤดูกาล เล่ม 1 ปัจจัยด้านสมรรถนะในการทำความเย็นตามฤดูกาล
406 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4799 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์จุดตกผลึก - วิธีทั่วไป 24/5/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4799 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์จุดตกผลึก - วิธีทั่วไป ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4799 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์จุดตกผลึก - วิธีทั่วไป ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4799 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์จุดตกผลึก - วิธีทั่วไป
407 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4798 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี เล่ม 5 แนวทางการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโน 24/5/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4798 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี เล่ม 5 แนวทางการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโน								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4798 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี เล่ม 5 แนวทางการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโน								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4798 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี เล่ม 5 แนวทางการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโน
408 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4802 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม (แก้ไขครั้งที่ 1) 24/5/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4802 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม (แก้ไขครั้งที่ 1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4802 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม (แก้ไขครั้งที่ 1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4802 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม (แก้ไขครั้งที่ 1)
409 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4800 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการพลังงาน 24/5/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4800 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการพลังงาน	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4800 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการพลังงาน	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4800 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการพลังงาน
410 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4797 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การทดสอบความแข็ง – บทนำและข้อแนะนำ 24/5/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4797 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การทดสอบความแข็ง – บทนำและข้อแนะนำ		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4797 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การทดสอบความแข็ง – บทนำและข้อแนะนำ		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4797 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การทดสอบความแข็ง – บทนำและข้อแนะนำ
411 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4796 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อยางและท่อพลาสติก – การหาการส่งผ่านของเหลวผ่านผนังท่อ 24/5/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4796 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อยางและท่อพลาสติก – การหาการส่งผ่านของเหลวผ่านผนังท่อ							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4796 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อยางและท่อพลาสติก – การหาการส่งผ่านของเหลวผ่านผนังท่อ							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4796 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อยางและท่อพลาสติก – การหาการส่งผ่านของเหลวผ่านผนังท่อ
412 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4795 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 24/5/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4795 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4795 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4795 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
413 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4803 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย (แก้ไขครั้งที่ 1) 24/5/2559 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4803 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย (แก้ไขครั้งที่ 1)						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4803 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย (แก้ไขครั้งที่ 1)						ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4803 (พ.ศ. 2559)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย (แก้ไขครั้งที่ 1)
414 ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 5/1/2559 ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2558
												ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2558
												ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2558
415 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4745 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมการติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน 9/12/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4745 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมการติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน
												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4745 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมการติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน
												ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4745 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมการติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน
416 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 27/8/2558 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558
										พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558
										พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558
417 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4688 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยางรองรางรถไฟ 10/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4688 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยางรองรางรถไฟ		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4688 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยางรองรางรถไฟ		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4688 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยางรองรางรถไฟ
418 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4681 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแผ่น 10/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4681 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแผ่น		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4681 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแผ่น		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4681 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแผ่น
419 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4682 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกฉนวนและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน 10/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4682 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกฉนวนและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4682 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกฉนวนและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4682 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกฉนวนและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน
420 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4683 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแผ่นสีตัดแสง 10/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4683 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแผ่นสีตัดแสง	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4683 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแผ่นสีตัดแสง	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4683 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกแผ่นสีตัดแสง
421 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4684 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเงา 10/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4684 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเงา		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4684 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเงา		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4684 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเงา
422 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4685 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกลวดลาย 10/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4685 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกลวดลาย	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4685 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกลวดลาย	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4685 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกลวดลาย
423 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4687 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางถอนขนไก่ 10/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4687 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางถอนขนไก่				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4687 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางถอนขนไก่				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4687 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางถอนขนไก่
424 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4689 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ 10/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4689 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4689 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4689 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์
425 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4690 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับใช้งานทั่วไป 10/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4690 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับใช้งานทั่วไป ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4690 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับใช้งานทั่วไป ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4690 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับใช้งานทั่วไป
426 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4691 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกสะท้อนแสง 10/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4691 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกสะท้อนแสง		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4691 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกสะท้อนแสง		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4691 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกสะท้อนแสง
427 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4686 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มให้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยอาร์คและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง-ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าทนความร้อนด้วยการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ-การจำแนกประเภท 10/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4686 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มให้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยอาร์คและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง-ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าทนความร้อนด้วยการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ-การจำแนกประเภท ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4686 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มให้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยอาร์คและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง-ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าทนความร้อนด้วยการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ-การจำแนกประเภท ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4686 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มให้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยอาร์คและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุเชื่อมสิ้นเปลือง-ลวดเชื่อมไฟฟ้ามีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กกล้าทนความร้อนด้วยการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ-การจำแนกประเภท
428 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4679 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการด้านการทดสอบและวิธีดำเนินการ 3/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4679 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการด้านการทดสอบและวิธีดำเนินการ								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4679 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการด้านการทดสอบและวิธีดำเนินการ								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4679 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการด้านการทดสอบและวิธีดำเนินการ
429 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4680 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 เครื่องทดสอบ 3/6/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4680 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 เครื่องทดสอบ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4680 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 เครื่องทดสอบ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4680 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 เครื่องทดสอบ
430 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4676 (พ.ศ. 2558) ออตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแชมพู 3/4/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4676 (พ.ศ. 2558) ออตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแชมพู ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4676 (พ.ศ. 2558) ออตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแชมพู ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4676 (พ.ศ. 2558) ออตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแชมพู
431 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4675 (พ.ศ. 2558) ออตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา 3/4/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4675 (พ.ศ. 2558) ออตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4675 (พ.ศ. 2558) ออตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา							ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4675 (พ.ศ. 2558) ออตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา
432 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 (พ.ศ. 2558) ออตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 3/4/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 (พ.ศ. 2558) ออตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 (พ.ศ. 2558) ออตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4678 (พ.ศ. 2558) ออตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
433 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4677 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ 3/4/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4677 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4677 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4677 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
434 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4674 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 4 ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ภายในสิ่งปลูกสร้าง 23/3/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4674 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 4 ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ภายในสิ่งปลูกสร้าง					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4674 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 4 ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ภายในสิ่งปลูกสร้าง					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4674 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 4 ระบบไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ภายในสิ่งปลูกสร้าง
435 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4673 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าจำกัดอุณหภูมิพื้นผิว 23/3/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4673 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าจำกัดอุณหภูมิพื้นผิว ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4673 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าจำกัดอุณหภูมิพื้นผิว ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4673 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าจำกัดอุณหภูมิพื้นผิว
436 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4672 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าสำหรับสระว่ายน้ำและการใช้งานที่คล้ายกัน 23/3/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4672 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าสำหรับสระว่ายน้ำและการใช้งานที่คล้ายกัน										ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4672 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าสำหรับสระว่ายน้ำและการใช้งานที่คล้ายกัน										ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4672 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าสำหรับสระว่ายน้ำและการใช้งานที่คล้ายกัน
437 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4671 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าฝังพื้น 23/3/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4671 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าฝังพื้น		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4671 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าฝังพื้น		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4671 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าฝังพื้น
438 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4670 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าให้แสงกลางคืนติดตั้งกับเต้ารับไฟฟ้าประธาน 23/3/2558 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4670 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าให้แสงกลางคืนติดตั้งกับเต้ารับไฟฟ้าประธาน								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4670 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าให้แสงกลางคืนติดตั้งกับเต้ารับไฟฟ้าประธาน								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4670 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดวงโคมไฟฟ้าให้แสงกลางคืนติดตั้งกับเต้ารับไฟฟ้าประธาน
439 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4631 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วคู่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 8/9/2557 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4631 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วคู่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4631 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วคู่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4631 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วคู่ เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วคู่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
440 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4637 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็กสำหรับหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน 8/9/2557 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4637 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็กสำหรับหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4637 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็กสำหรับหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4637 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็กสำหรับหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
441 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4636 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดผ้าเบรกสำหรับรถยนต์ 8/9/2557 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4636 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดผ้าเบรกสำหรับรถยนต์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4636 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดผ้าเบรกสำหรับรถยนต์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4636 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดผ้าเบรกสำหรับรถยนต์
442 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4635 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความ ปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 8/9/2557 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4635 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความ ปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4635 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความ ปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4635 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านความ ปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
443 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4634 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 11(5) เปลวไฟทดสอบ - วิธีทดสอบเปลวไฟเข็ม - เครื่องทดสอบ การจัดการทดสอบยืนยัน และคำแนะนำ 8/9/2557 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4634 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 11(5) เปลวไฟทดสอบ - วิธีทดสอบเปลวไฟเข็ม - เครื่องทดสอบ การจัดการทดสอบยืนยัน และคำแนะนำ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4634 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 11(5) เปลวไฟทดสอบ - วิธีทดสอบเปลวไฟเข็ม - เครื่องทดสอบ การจัดการทดสอบยืนยัน และคำแนะนำ			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4634 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบอันตรายจากไฟ เล่ม 11(5) เปลวไฟทดสอบ - วิธีทดสอบเปลวไฟเข็ม - เครื่องทดสอบ การจัดการทดสอบยืนยัน และคำแนะนำ
444 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4633 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 8/9/2557 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4633 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4633 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4633 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
445 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4632 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วเดี่ยว เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย 8/9/2557 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4632 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วเดี่ยว เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4632 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วเดี่ยว เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4632 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วเดี่ยว เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั่วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
446 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4622 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย 18/6/2557 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4622 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4622 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4622 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย
447 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4602 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ 10/4/2557 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4602 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4602 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4602 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ
448 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประเมินความสอดคล้อง : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร 10/4/2557 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประเมินความสอดคล้อง : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร									ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประเมินความสอดคล้อง : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร									ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การประเมินความสอดคล้อง : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร
449 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4597 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม 8/4/2557 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4597 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4597 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4597 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรดไฮโดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม
450 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4580 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 24/12/2556 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4580 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4580 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4580 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
451 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4579 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน 24/12/2556 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4579 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4579 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน		ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4579 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ เฉพาะด้านประสิทธิภาพพลังงานและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
452 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ 13/12/2556 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ
453 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4569 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางการจัดทำเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ 29/11/2556 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4569 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางการจัดทำเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4569 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางการจัดทำเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4569 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางการจัดทำเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ
454 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4563 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ข้อกำหนด 25/9/2556 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4563 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ข้อกำหนด					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4563 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ข้อกำหนด					ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4563 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ข้อกำหนด
455 พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556 19/7/2556 พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556
												พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556
												พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2556
456 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4521 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพของเหลวและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 26/4/2556 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4521 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพของเหลวและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4521 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพของเหลวและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว				ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4521 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพของเหลวและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
457 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4516 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 การบริหารความปลอดภัยทั่วไป 26/4/2556 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4516 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 การบริหารความปลอดภัยทั่วไป								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4516 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 การบริหารความปลอดภัยทั่วไป								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4516 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 การบริหารความปลอดภัยทั่วไป
458 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4505 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 4/4/2556 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4505 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4505 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4505 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
459 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4495 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ 12/2/2556 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4495 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ    
460 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4489 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร : ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ-สถานพยาบาล 18/1/2556 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4489 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร : ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ-สถานพยาบาล			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4489 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร : ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ-สถานพยาบาล			ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4489 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร : ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ-สถานพยาบาล
461 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4486 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวยึดฟิวส์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สำหรับตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก 18/1/2556 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4486 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวยึดฟิวส์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สำหรับตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4486 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวยึดฟิวส์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สำหรับตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก								ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4486 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวยึดฟิวส์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สำหรับตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก
462 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4490 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญ